رسانه ديجيتال هيرو رسانه ديجيتال هيرو .

رسانه ديجيتال هيرو

ضرايب دروس كنكور سراسري 97

 

 

 

ضرايب دروس كنكور سراسري 97

بودجه بندي يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون كنكور سراسري مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال كنكور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد كه به دليل طرح سوال كم از آن در كنكور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني كنكور از مطالعه آنها چشم پوشي كرد و وقت ارزشمند خود را براي يك يا دو سوال از دست نداد.

 

به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان كنكور 97(بودجه بندي كنكور 97) ارزشگذاري كرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند. برنامه ريزي درسي كنكور 97 درخت دانش را حتما مطالعه بفرماييد.

 

بودجه بندي زيست شناسي در كنكور تجربي 97

مولكول زيستي 1 بقيه صفر

 

سفري به درون سلول 1، 1، 0، 0، 1، 1

 

سفري در دنياي جانداران 1، 1، 0، 0، 1، 1

 

گوارش 1، 2، 2، 3، 3، 2

 

تبادل گازها 0، 1، 0، 2، 0، 2

 

گردش مواد 3، 5، 3، 5، 2، 3

 

تنظيم محيط داخلي و دفع مواد زايد 0، 1، 0، 1، 0، 2

 

حركت، 0، 2، 1، 1، 0، 2

 

ايمني بدن همه 1 سال 91 صفر سوال

 

دستگاه عصبي 2، 1، 2، 3، 2، 1

 

حواس 3، 2، 1، 0، 1، 2

 

هورمون ها و دستگاه درون ريز 2، 2، 1، 1، 1، 2

 

ماده ژنتيك هر سال 0

 

كروموزومها و ميتوز 0، 1، 3، 0، 1، 1

 

ميوز و توليد مثل جنسي 0، 0، 0، 1، 0، 1

 

ژنتيك و خاستگاه آن 3، 3، 3، 3، 4، 4

 

توليد مثل گياهان 1، 2، 2، 2، 1، 2

 

رشد و نمو در گياهان 1، 1، 1، 3، 1، 3

 

توليد مثل و رشد و نمو جانوران 2، 2، 3، 3، 2، 2

 

پروتئين سازي 2، 2، 3، 2، 2، 2

 

تكنولوژي زيستي 0، 1، 1، 0، 0، 1

 

پيدايش و گسترش زندگي1، 2، 0، 0، 1، 0

 

تغيير و تحول گونه ها 1، 0، 2، 0، 1، 0

 

ژنتيك جمعيت 5، 2، 4، 4، 2، 1

 

پويايي جمعيت ها و اجتماعات زيستي 0، 1، 1، 0، 1، 1

 

رفتارشناسي 1، 1، 1، 1، 2،2

 

شارش انرژي در جانداران 3، 2، 6، 3، 4، 2

 

ويروس ها و باكتري ها 2، 1، 2، 1، 4، 3

 

آغازيان 3، 4، 3، 2، 3، 3

 

قارچ ها 1، 1، 1، 2، 1، 1

 

كاملا تركيبي 9، 5، 2، 4، 6، 4

 

 

بودجه بندي رياضي در كنكور تجربي 97

مشتق و كاربرد آن به ترتيب سال 91تا 96

، 5، 5، 6، 4، 3

 

هندسه

1 هر سال 4 سوال

 

تابع، 3، 3، 1، 3، 3

 

احتمال

:3، 3، 2، 2، 4، 3

 

حد و پيوستگي:

هر سال 2 سوال

 

مقاطع مخروطي:

 

، 2، 2، 3، 2، 2

 

انتگرال

هر سال 2 سوال

 

آمار:

هر سال 2 سوال

 

مثلثات

، 1، 2، 3، 2، 2

 

تصاعد و دنباله

، 2، 2، 1، 1، 1

 

معادله و نامعادله

1، 1، 0، 0، 1، 

 

لگاريتم و تابع نمايي

، 1، 0، 1، 0، 1

 

ماتريس

0، 1، 1، 1، 0، 1

 

بقيه مباحث رياضي تجربي ها هر ساله يا يك سوال مطرح مي شود يا اصلا سوالي در آنها مطرح نمي شود( تابع جزء صحيح، رشد و زوال، آناليز تركيبي، معادله درجه 2، دستگاه معادلات و معادله خط، معادله مثلثات).

 

بودجه بندي فيزيك كنكور تجربي 97

نوسان، موجهاي مكانيك، صوت هر سال 5 و نهايتا 6 سوال مطرح شده است.(بودجه بندي كنكور تجربي 97)

 

حركت شناسي هر سال 3 سوال

 

مدارهاي الكتريكي 3، 3، 4، 3، 3، 3

 

گرما و قانون گاز 3، 3، 2، 3، 3، 2

 

نور هندسي هر سال 3 سوال

 

ديناميك 2، 2، 3، 3، 2، 2

 

خازن و الكتريسيته ساكن 3، 2، 2، 2، 1، 2

 

مغناطيس و آلفا هر سال 2 تا 3 سوال

 

فيزيك اتمي جديد 3، 3، 3، 3، 3، 4

 

موج هاي الكترومغناطيس هر سال 1 سوال

 

كار و انرژي هر سال 1 سوال

 

فشار و ويژگي هاي ماده هر سال 1 سوال

 

موضوع بردا و همچنين موضوع انرژي-فيزيك1 به ندرت اتفاق افتاده يك سوال از آنها مطرح شود.

بودجه بندي شيمي در كنكور تجربي 97(بودجه بندي كنكور تجربي 97)

استوكيومتري 5، بقيه 4

 

محلولها 4،4، 5، 4، 4، 2

 

ترموديناميك شيميايي 4، 4، 3، 4، 4، 3

 

اسيد و باز 4، 3، 2، 3، 3، 4

 

الكتروشيمي 2، 3، 3، 4،3، 4

 

تعادل شيميايي 3، 3، 3، 2، 3، 2

 

ستنيك شيمياي 2، 2، 3، 3، 3، 3

 

پيوند كواوالانسي 3، 3، 4، 3، 3، 3

 

خواص تناوبي عنصرها 2، 4، 2، 2، 2، 2

 

 

نكاتي كه در برنامه ريزي براي كنكور97 مورد توجه قرار مي گيرد شامل:

مشخص نمودن مباحث درسي مهم، مباحث آسان، ضرايب دروس عمومي، تغييرات كتاب درسي، فصل هاي مهم درسي و همچنين حذفيات كنكور سراسري مي باشد. قبل از برنامه ريزي درسي كنكور 97 حتما موارد مذكور را مشخص بفرماييد.

بودجه بندي دروس رياضي در كنكور 97

 

ضرايب دروس كنكور رياضي يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون كنكور سراسري مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال كنكور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد كه به دليل طرح سوال كم از آن در كنكور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني كنكور از مطالعه آنها چشم پوشي كرد و وقت ارزشمن خود را براي يك يا دو سوال از دست نداد.

 

به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان كنكور 97 ارزش گذاري كرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند.

 

تقسيم بندي سوالات تخصصي گروه رياضي

رياضيات با زمان اختصاص يافته به آن در كنكور به مدت 85 دقيقه و تعداد 55 سوال شامل درس رياضي پايه و ديفرانسيل، هندسه تحليلي، گسسته، جبرو آمار و مدل سازي مهمترين درس رياضي فيزيك مي باشد.

 

فيزيك با زمان اختصاص يافته به آن در كنكور به مدت 55 دقيقه و تعدا 45 سوال شامل درس فيزيك 1، فيزيك 2، فيزيك پيش دانشگاهي 1 و 2 درس تخصصي دوم اين گروه مي باشد.

 

شيمي با زمان اختصاص يافته به آن در كنكور سراسري به مدت 35 دقيقه و تعداد 35 سوال شامل شيمي 2، شيمي 3 و شيمي پيش دانشگاهي است

 

بودجه بندي انساني كنكور 97

 

يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون كنكور سراسري 97 مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال كنكور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد كه به دليل طرح سوال كم از آن در كنكور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني كنكور از مطالعه آنها چشم پوشي كرد و وقت ارزشمند خود را براي يك يا دو سوال از دست نداد.براي معرفي زير شاخه هاي رشته انساني بر روي لينك آن كليك نماييد.

 

به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان كنكور 97 (بودجه بندي دروس عمومي كنكور انساني) ارزشگزاري كرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند.

 

قبل از بررسي بودجه بندي دروس بايد به نكات زير توجه داشته باشيم.

در هر برنامه ريزي درسي بايد مباحث مهم و مباحث آسان دروس را علامت گذاري كنيم و همچنين از حذفيات كنكور ضرايب دروس و تغييرات كتاب درسي اطلاعات داشته باشيم.

براي مطالعه پربازديد ترين و جديد ترين مقالات درخت دانش بر روي لينك هاي رنگي زير كليك نماييد:

شرايط ورود بدون كنكور به دانشگاه هنر تهران

رشته هاي دانشگاهي فني حرفه اي

سايت هدايت تحصيلي پايه نهم

برنامه ريزي براي قبولي در نمونه نهم

 

راههاي ارتباطي با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: بودجه بندي كنكور 97، بودجه بندي زيست شناسي در كنكور تجربي 97، ضرايب دروس كنكور رياضي، شاخه هاي رشته انساني، بودجه بندي دروس عمومي كنكور انساني، شرايط بدون كنكور دانشگاه هنر تهران، رشته هاي دانشگاهي فني حرفه اي،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۷:۳۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

بودجه بندي كنكور سراسري 97

 

بودجه بندي كنكور سراسري 97

بودجه بندي يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون كنكور سراسري مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال كنكور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد كه به دليل طرح سوال كم از آن در كنكور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني كنكور از مطالعه آنها چشم پوشي كرد و وقت ارزشمند خود را براي يك يا دو سوال از دست نداد.

 

به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان كنكور 97(بودجه بندي كنكور تجربي 97) ارزشگذاري كرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند. برنامه ريزي درسي كنكور 97 درخت دانش را حتما مطالعه بفرماييد.(بودجه بندي كنكور97)

 

بودجه بندي زيست شناسي در كنكور تجربي 97

مولكول زيستي 1 بقيه صفر

 

سفري به درون سلول 1، 1، 0، 0، 1، 1

 

سفري در دنياي جانداران 1، 1، 0، 0، 1، 1

 

گوارش 1، 2، 2، 3، 3، 2

 

تبادل گازها 0، 1، 0، 2، 0، 2

 

گردش مواد 3، 5، 3، 5، 2، 3

 

تنظيم محيط داخلي و دفع مواد زايد 0، 1، 0، 1، 0، 2

 

حركت، 0، 2، 1، 1، 0، 2

 

ايمني بدن همه 1 سال 91 صفر سوال

 

دستگاه عصبي 2، 1، 2، 3، 2، 1

 

حواس 3، 2، 1، 0، 1، 2

 

هورمون ها و دستگاه درون ريز 2، 2، 1، 1، 1، 2

 

ماده ژنتيك هر سال 0

 

كروموزومها و ميتوز 0، 1، 3، 0، 1، 1

 

ميوز و توليد مثل جنسي 0، 0، 0، 1، 0، 1

 

ژنتيك و خاستگاه آن 3، 3، 3، 3، 4، 4

 

توليد مثل گياهان 1، 2، 2، 2، 1، 2

 

رشد و نمو در گياهان 1، 1، 1، 3، 1، 3

 

توليد مثل و رشد و نمو جانوران 2، 2، 3، 3، 2، 2

 

پروتئين سازي 2، 2، 3، 2، 2، 2

 

تكنولوژي زيستي 0، 1، 1، 0، 0، 1

 

پيدايش و گسترش زندگي1، 2، 0، 0، 1، 0

 

تغيير و تحول گونه ها 1، 0، 2، 0، 1، 0

 

ژنتيك جمعيت 5، 2، 4، 4، 2، 1

 

پويايي جمعيت ها و اجتماعات زيستي 0، 1، 1، 0، 1، 1

 

رفتارشناسي 1، 1، 1، 1، 2،2

 

شارش انرژي در جانداران 3، 2، 6، 3، 4، 2

 

ويروس ها و باكتري ها 2، 1، 2، 1، 4، 3

 

آغازيان 3، 4، 3، 2، 3، 3

 

قارچ ها 1، 1، 1، 2، 1، 1

 

كاملا تركيبي 9، 5، 2، 4، 6، 4

 

 

بودجه بندي رياضي در كنكور تجربي 97

مشتق و كاربرد آن به ترتيب سال 91تا 96

، 5، 5، 6، 4، 3

 

هندسه

1 هر سال 4 سوال

 

تابع، 3، 3، 1، 3، 3

 

احتمال

:3، 3، 2، 2، 4، 3

 

حد و پيوستگي:

هر سال 2 سوال

 

مقاطع مخروطي:

 

، 2، 2، 3، 2، 2

 

انتگرال

هر سال 2 سوال

 

آمار:

هر سال 2 سوال

 

مثلثات

، 1، 2، 3، 2، 2

 

تصاعد و دنباله

، 2، 2، 1، 1، 1

 

معادله و نامعادله

1، 1، 0، 0، 1، 

 

لگاريتم و تابع نمايي

، 1، 0، 1، 0، 1

 

ماتريس

0، 1، 1، 1، 0، 1

 

بقيه مباحث رياضي تجربي ها هر ساله يا يك سوال مطرح مي شود يا اصلا سوالي در آنها مطرح نمي شود( تابع جزء صحيح، رشد و زوال، آناليز تركيبي، معادله درجه 2، دستگاه معادلات و معادله خط، معادله مثلثات).

 

بودجه بندي فيزيك كنكور تجربي 97

نوسان، موجهاي مكانيك، صوت هر سال 5 و نهايتا 6 سوال مطرح شده است.(بودجه بندي كنكور تجربي 97)

 

حركت شناسي هر سال 3 سوال

 

مدارهاي الكتريكي 3، 3، 4، 3، 3، 3

 

گرما و قانون گاز 3، 3، 2، 3، 3، 2

 

نور هندسي هر سال 3 سوال

 

ديناميك 2، 2، 3، 3، 2، 2

 

خازن و الكتريسيته ساكن 3، 2، 2، 2، 1، 2

 

مغناطيس و آلفا هر سال 2 تا 3 سوال

 

فيزيك اتمي جديد 3، 3، 3، 3، 3، 4

 

موج هاي الكترومغناطيس هر سال 1 سوال

 

كار و انرژي هر سال 1 سوال

 

فشار و ويژگي هاي ماده هر سال 1 سوال

 

موضوع بردا و همچنين موضوع انرژي-فيزيك1 به ندرت اتفاق افتاده يك سوال از آنها مطرح شود.

بودجه بندي شيمي در كنكور تجربي 97(بودجه بندي كنكور تجربي 97)

استوكيومتري 5، بقيه 4

 

محلولها 4،4، 5، 4، 4، 2

 

ترموديناميك شيميايي 4، 4، 3، 4، 4، 3

 

اسيد و باز 4، 3، 2، 3، 3، 4

 

الكتروشيمي 2، 3، 3، 4،3، 4

 

تعادل شيميايي 3، 3، 3، 2، 3، 2

 

ستنيك شيمياي 2، 2، 3، 3، 3، 3

 

پيوند كواوالانسي 3، 3، 4، 3، 3، 3

 

خواص تناوبي عنصرها 2، 4، 2، 2، 2، 2

 

 

نكاتي كه در برنامه ريزي براي كنكور97 مورد توجه قرار مي گيرد شامل:

مشخص نمودن مباحث درسي مهم، مباحث آسان، ضرايب دروس عمومي، تغييرات كتاب درسي، فصل هاي مهم درسي و همچنين حذفيات كنكور سراسري مي باشد. قبل از برنامه ريزي درسي كنكور 97 حتما موارد مذكور را مشخص بفرماييد.

بودجه بندي دروس رياضي در كنكور 97


بودجه بندي كنكور رياضي 97 يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون كنكور سراسري مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال كنكور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد كه به دليل طرح سوال كم از آن در كنكور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني كنكور از مطالعه آنها چشم پوشي كرد و وقت ارزشمن خود را براي يك يا دو سوال از دست نداد.

 

به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان كنكور 97 ارزش گذاري كرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند.

 

تقسيم بندي سوالات تخصصي گروه رياضي

رياضيات با زمان اختصاص يافته به آن در كنكور به مدت 85 دقيقه و تعداد 55 سوال شامل درس رياضي پايه و ديفرانسيل، هندسه تحليلي، گسسته، جبرو آمار و مدل سازي مهمترين درس رياضي فيزيك مي باشد.

 

فيزيك با زمان اختصاص يافته به آن در كنكور به مدت 55 دقيقه و تعدا 45 سوال شامل درس فيزيك 1، فيزيك 2، فيزيك پيش دانشگاهي 1 و 2 درس تخصصي دوم اين گروه مي باشد.

 

شيمي با زمان اختصاص يافته به آن در كنكور سراسري به مدت 35 دقيقه و تعداد 35 سوال شامل شيمي 2، شيمي 3 و شيمي پيش دانشگاهي است

 

بودجه بندي انساني كنكور 97

 

يادگيري تمامي دروس و مباحث براي آزمون كنكور سراسري 97 مفيد و مؤثر مي باشد. اما بعضي مباحث از نظر طراحان سوال كنكور بسيار ارزشمندتر جلوه نموده و سالهاي متمادي از اين مباحث سوالات زيادي مطرح شده است. اين در حالي است خيلي از مباحث با وسعت زياد هم وجود دارد كه به دليل طرح سوال كم از آن در كنكور ، مي توان در مواقع ضرورت مانند روزهاي پاياني كنكور از مطالعه آنها چشم پوشي كرد و وقت ارزشمند خود را براي يك يا دو سوال از دست نداد.

 

به همين دليل مباحث را براي شما داوطلبان كنكور 97 (بودجه بندي انساني كنكور 97) ارزشگزاري كرديم تا به صلاحديد خود و مشاوران پشتيبان در زمان هاي متفاوت به ترتيب اولويت مطالعه شوند.

 

قبل از بررسي بودجه بندي دروس بايد به نكات زير توجه داشته باشيم.

در هر برنامه ريزي درسي بايد مباحث مهم و مباحث آسان دروس را علامت گذاري كنيم و همچنين از حذفيات كنكور ضرايب دروس و تغييرات كتاب درسي اطلاعات داشته باشيم.

براي مطالعه پربازديد ترين و جديد ترين مقالات درخت دانش بر روي لينك هاي رنگي زير كليك نماييد:

شرايط ورود به دانشگاه هنر تهران

بهترين رشته هاي فني حرفه اي براي پسران

سامانه هدايت تحصيلي پايه نهم

برنامه ريزي خوب براي قبولي در تيزهوشان نهم

 

راههاي ارتباطي با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: بودجه بندي كنكور تجربي 97، بودجه بندي كنكور 97، بودجه بندي زيست شناسي در كنكور تجربي 97، بودجه بندي كنكور رياضي 97، بودجه بندي انساني كنكور 97، شرايط ورود به دانشگاه هنر تهران، شرايط ورود به دانشگاه هنر تهران، سامانه هدايت تحصيلي پايه نهم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۶:۵۵ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

دوره هاي تابستانه زبان انگليسي خارج از كشور

دوره هاي تابستانه زبان انگليسي خارج از كشور
 Summer school به چه معناست؟
 چه دوره هايي در مدارس و دانشگاه ها و نهاد هاي خصوصي در خارج از كشور برگزار مي شود؟
شرايط پذيرش دوره هاي زبان در خارج از كشور چگونه است؟
 پذيرش و اقدام براي دوره هاي خارج از كشورچه زماني مي باشد؟
مزاياي شركت در اين دوره ها چيست؟
 هزينه هاي دوره هاي تابستاني زبان در خارج از كشوربه چه صورت است؟
 زمان شروع دوره زبان در كشور فرانسه و چين ؟
 Summer school به چه معناست؟
 سامر اسكول
 همان طور كه از اسم لاتين اين دو كلمه به چشم مي ايد به معناي دوره هاي تابستانه مي باشد. اين دوره ها معمولا شامل فعاليت هاي درسي ورزشي اموزشي مي باشد.
بهترين راه اموزش زبان در كشورهاي فرانسه و چين كسب مهارت و تقويت زبانتان از طريق دوره هاي اموزشي زبان انگليسي تابستانه يا همان سامر اسكول مي باشد.
در اين مقاله سعي بر اين داريم كه دوره هاي زبان را در كشورهاي فرانسه و چين خدمت دوستان عزيز به صورت مختصر و مفيد عرض نماييم. دوره هاي زبان فرانسه و چين مهارت و توانايي زبان لازمه ادامه تحصيل در خارج از كشور مي باشد.
متقاضيان و داوطلبان زيادي دوست دارند در خارج از از كشور اين مهارت لازم را كسب كنند. معمولا در تابستان دوره هاي زيادي در كشورهاي خارج از كشور برگزار مي شوند كه اين دوره ها مقطعي مي باشند براي مثال دوره زبان در كشور فرانسه و چين كه در تابستان 97 برگزار مي شود.(دوره هاي تابستانه زبان انگليسي خارج از كشور)
پذيرش و اقدام دوره هاي تابستانه فرانسه و چين
معمولا هر سال دوره هايي در فرانسه و چين برگزار مي شود به اسم دوره هاي سامر اسكول كه هزينه ايي بالغ بر 900 يورو براي دوستان با پذيرش و امكانات رفاهي در انجا انجام مي گيرد.
 مشاورين درخت دانش در تمامي مراحل(دوره هاي تابستانه زبان انگليسي خارج از كشور) در كنار شما دوستان عزيز مي باشند.
 جهت آگاهي از جديدترين سامر اسكول ها، مسابقات و موقعيت هاي بين المللي سايت و كانال تلگرام ما را دنبال كنيد.
 كانال مشاوره تحصيلي خارج از كشور درخت دانش: https://t.me/positionnnn
 زمان شروع دوره زبان فرانسه دوره هاي تابستانه و يا همان سامر اسكول در حال حاضر پذيرش انجام مي شود دوستان مي توانند براي پذيرش خود با مشاورين درخت دانش در ارتباط باشند.
نمونه هاي از دوره هاي سامر اسكول را در زير مي توانيد مشاهده نماييد.
دوره هاي تابستاني و كارآموزي در سازمان هاي بين المللي خارج از كشور
دوره تابستاني در مونته نگرو براي دانشجويان حقوق و علوم سياسي موضوع دوره: Issues like the Brexit negotiations, the EU’s relationship with its Eastern
 neighbors. How has the European Economic Constitution transformed through the financial crisis? This year’s edition of the Summer School will explore some of these issues and bring them in the context of the EU enlargement effort.
ديدلاين: ١٥ اوريل
 اين دوره به صورت فول فاند و پارشل فاند مي باشد.
 جهت اپلاي با ادمين در ارتباط باشيد.
هزينه اپلاي پنجاه هزار تومان
دوره كاراموزي UNHCR This will depend on the requirements of the unit/office, intern’s qualifications and interests. Most interns work on a project which will benefit both them and UNHCR, in fields such as refugee protection (legal), international relations, administration, field work, etc.
سامر اسكول با موضوع
 Human Rights, Minorities and Diversity Governance
مكان: بولزانو ايتاليا
 ديدلاين: ٣٠ اوريل
 امكان گرفتن كمك هزينه براي اسكان و شهريه وجود دارد.
لينك اقدام: https://opinio.eurac.edu/s?s=5357
مشاوره تحصيلي درخت دانش
 در اين مقاله سعي داشتيم قسمت كوچكي از مراحل و شرايط پذيرش در دوره هاي تابستانه يا همان سامر اسكول را خدمت شما دوستان عزيز عرض نماييم براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوعات مختلف از جمله تحصيل در خارج از كشور، پزشكي بدون كنكور، پذيرش اپلاي و دوره هاي زبان در خارج از كشور و داخل كشور، تحصيل در ايتاليا، تحصيل در كانادا، تحصيل در آلمان، تحصيل در مالزي، تحصيل در استراليا، تحصيل در آفريقاي جنوبي، تحصيل در سوئد، تحصيل در اتريش، و ...با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشيد
. راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شماره تماس:
9099072943 كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
 اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: شرايط پذيرش دوره هاي زبان در خارج از كشور، دوره هاي تابستانه زبان خارج از كشور، تحصيل در خارج از كشور، پزشكي بدون كنكور، تحصيل در چين، تحصيل در ايتاليا، تحصيل در مالزي، تحصيل در كانادا، تحصيل در آلمان، تحصيل در اتريش، تحصيل در سوئد، تحصيل در آفريقاي جنوبي،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۵:۵۹ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

با چه نمره هايي در نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم؟

با چه نمره هايي در نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم؟
 هدايت تحصيلي چيست ؟
غرض از راهنمايي و هدايت تحصيلي در دوره متوسطه ، هدايت دانش آموزان به مناسب ترين شاخه يا رشته تحصيلي بر اساس استعداد و علاقه آنان و به تناسب امكانات و نيازهاي كشور است.
 هر انساني داراي دو گونه استعداد است: استعداد عام و استعداد خاص. هدف آموزش و پرورش اجباري (عمومي) تلاش براي شكوفايي استعدادهاي عام افراد است، اما هدف آموزش متوسطه تقويت جنبه هاي بديع و متفاوت افراد و شكوفايي استعداد هاي خاص آن هاست. در ادامه مي خواهيم به پاسخ اين سوال برسيم كه با چه نمره هايي در نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم؟
شرايط پذيرش دانش آموزان در رشته علوم انساني پايه نهم
مجموع سه نمره پذيرفته شده در درس هاي مطالعات اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي ، عربي در سه پايه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) كمتر از ضريب 42 نباشد. نمره زبان و ادبيات فارسي در سه سال اول متوسطه با ضريب 4 محاسبه مي شود.
 نمره درس مطالعات اجتماعي در سه سال اول متوسطه با ضريب 3 محاسبه مي شود.
 نمره ردس عربي در سه سال اول متوسطه با ضريب 2 محاسبه مي شود.
داشتن حداقل معدل 14(با چه نمره هايي در نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم؟)براي تحصيل در رشته علوم انساني
شرايط پذيرش دانش آموزان در رشته علوم تجربي پايه نهم
 مجموع سه نمره پذيرفته شده در درس هاي رياضي و علوم تجربي در سه پايه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) كمتر از ضريب 42 نباشد.
نمره درس رياضي و علوم تجربي در سه سال اول متوسطه با ضريب 3 محاسبه مي شود
. داشتن حداقل معدل 14 براي تحصيل در رشته علوم تجربي شرايط پذيرش دانش آموزان در رشته رياضي و فيزيك پايه نهم اگر بخواهيم به پاسخ اين سوال برسيم كه با چه نمره هايي در انتخاب رشته نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم ؟ مي توان در رابطه با رشته رياضي فيزيك گفت كه مجموع سه نمره پذيرفته شده در درس هاي رياضي و علوم تجربي در سه پايه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) كمتر از ضريب 42 نباشد.
نمره درس رياضي و علوم تجربي در سه سال اول متوسطه با ضريب 3 محاسبه مي شود.
داشتن حداقل معدل بالاي 14 براي تحصيل در رشته رياضي و فيزيك
(با چه نمره هايي در نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم؟)
چگونه در پايه نهم انتخاب رشته كنيم؟

 شرايط پذيرش دانش آموزان در رشته فني و حرفه اي پايه نهم
 مجموع سه نمره پذيرفته شده در درس هاي رياضي و علوم تجربي و حرفه و فن در سه پايه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) كمتر از ضريب 30 نباشد. داشتن نمره حداقل 10 رياضي در اول متوسطه ، بدون تبصره معدل كمتر از 12 نباشد.
شرايط پذيرش دانش آموزان در رشته كار و دانش پايه نهم
اگر بخواهيم به پاسخ اين سوال برسيم كه با چه نمره هايي در انتخاب رشته نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم ؟ مي توان در رابطه با رشته كارو دانش گفت كه مجموع سه نمره پذيرفته شده در درس هاي رياضي ، كارو فن آوري در سه پايه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) كمتر از ضريب 36 نباشد. نمره درس رياضي در سه سال اول متوسطه با ضريب 2 محاسبه مي شود. نمره درس كار و فناوري در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 3 محاسبه مي شود. معدل كمتر از 12 نباشد.
 شرايط پذيرش دانش آموزان در رشته علوم و معارف اسلامي پايه نهم
 در نهايت پاسخ به اين سوال كه با چه نمره هايي در انتخاب رشته نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم ؟ مي توان در رابطه با رشته علوم و معارف اسلامي گفت كه مجموع سه نمره پذيرفته شده در درس هاي مطالعات اجتماعي ، زبان و ادبيات فارسي ، عربي در سه پايه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) كمتر از ضريب 42 نباشد.
 نمره درس زبان و ادبيات فارسي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 4 محاسبه مي شود.
 نمره درس مطالعات اجتماعي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 3 محاسبه مي شود.
 مشاوره تحصيلي درخت دانش
 انتخاب رشته ي پايه نهم خود را به مشاوران مجرب درخت دانش بسپاريد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوعات، ثبت نام مدارس نمونه، ثبت نام مدارس تيزهوشان، انتخاب رشته پايه نهم، دريافت فرم هاي هدايت تحصيلي و مدارس شاهد، انتخاب رشته انساني در پايه نهم، انتخاب رشته تجربي در پايه نهم، بهترين برنامه ريزي براي قبولي در تيزهوشان نهم ، منابع تيزهوشان نهم و ...مي توانيد بر روري لينك مربوطه كليك نماييد.
راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شماره تماس: 9099072943
كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش به اميد موفقيت داوطلبان پر تلاش ايران عزيز


برچسب: با چه نمره هايي در نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم، شرايط انتخاب رشته انساني در پايه نهم، شرايط انتخاب رشته تجربي در پايه نهم، چگونه در پايه نهم انتخاب رشته كنيم؟، ثبت نام مدارس نمونه دولتي، ثبت نام مدارس تيزهوشان، منابع تيزهوشان پايه نهم، هدايت تحصيلي و انتخاب رشته نهم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۵:۱۳ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

چگونه انتخاب رشته كنيم در پايه نهم

چگونه انتخاب رشته كنيم در پايه نهم
 راهنمايي و هدايت تحصيلي چيست؟
غرض از راهنمايي و هدايت تحصيلي در دوره متوسطه ، هدايت دانش آموزان به مناسب ترين شاخه يا رشته تحصيلي بر اساس استعداد و علاقه آنان و به تناسب امكانات و نيازهاي كشور است.
 هر انساني داراي دو گونه استعداد است: استعداد عام و استعداد خاص. هدف آموزش و پرورش اجباري (عمومي) تلاش براي شكوفايي استعدادهاي عام افراد است، اما هدف آموزش متوسطه تقويت جنبه هاي بديع و متفاوت افراد و شكوفايي استعداد هاي خاص آن هاست.
 فرم هدايت تحصيلي در پايه نهم
معاون اموزش متوسطه اموزش و پرورش هم در راستاي پاسخ سوال چگونه انتخاب رشته كنيم در پايه نهم گفت: شناخت شاخه ها و رشته هاي تحصيلي ، استعداد و توانايي و بازار كار را از نكات مهم و قابل توجه در انتخاب رشته دانش اموزان دانست .
پاينبرد اضافه كرد : سه شاخه تحصيلي ، نظري ، فني حرفه اي و كار و دانش داريم كه هريك از اين شاخه هاي تحصيلي رشته هاي متعددي دارند .
 وي افزود : شاخه نظري شامل رشته هاي رياضي فيزيك ، انتخاب رشته علوم تجربي ، انتخاب رشته علوم انساني و معارف اسلامي است و شاخه فني حرفه اي و كار و دانش هم بيش از 150 رشته ي تحصيلي مختلف دارد .
فرم هدايت تحصيلي دانش اموزان پايه نهم از 19 تير ماه ارايه مي شود.
مولفه هاي انتخاب رشته پايه نهم
 نظر دانش‌آموز: از دانش‌آموز نظرخواهي مي‌شود و 10 درصد از 100 امتياز كل به آن اختصاص دارد. نظر والدين: 5 درصد از امتياز كل به آن اختصاص داده شده است. نظر تمام معلم‌هاي دوره‌ي متوسطه كه 10 درصد كل را شامل مي‌شود. ن
تايج آزمون‌هاي مشاوره‌اي: سؤالات آن طوري طراحي شده تا تمام ابعاد دانش‌آموزان و رغبت واقعي و توانمندي‌هاي‌شان را به طور كامل نشان دهد. اين عامل 30 درصد از امتياز كل است. نتايج عملكرد تحصيلي يا همان نمرات درسي: 35 درصد مجموع امتيازهاست و با توجه به كارنامه‌هاي پايه‌ي هفتم و هشت و نهم، محاسبه مي‌شود. نظر مشاور: با توجه به جمع‌بندي موارد بالا و صحبت با دانش‌آموز و خانواده‌اش انجام مي‌شود و 10 درصد از اين 100 امتياز را شامل مي‌شود. اولويت‌بندي رشته‌هاي تحصيلي بر اساس امتياز كسب‌شده‌ي شما از 100 تعيين مي‌شود، و اين خود مي تواند جواب سوال اصلي ما باشد كه چگونه انتخاب رشته كنيم در پايه نهم؟با چه نمره هايي در نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم؟
 نمونه برگ هدايت تحصيلي
در راستاي پاسخ به سوال چگونه انتخاب رشته كنيم در پايه نهم مي توان اشاره داشت كه آموزش‌وپرورش امسال براي سامانه هدايت تحصيلي پايه نهم دو نمونه برگ شماره 6 و 7 را تهيه كرده است كه در فرم شماره 6 براساس بررسي‌هاي مشاوره‌اي، آزمون‌هاي استعداد و رغبت، نظر دانش‌آموز، نظر معلمان و خانواده، اعلام مي‌شود كه دانش آموز به كدام رشته برود، طبق اعلام مسئولان آموزش‌ و پرورش فرم شماره 6 توصيه‌اي بوده و هيچ اجباري براي ورود به رشته خاص ندارد.
فرم شماره7 كه براساس نمرات سه سال دوره اول متوسطه تهيه شده، الويت‌هاي دانش‌آموز را به ترتيب در رشته‌هاي مختلف تعيين كرده است و براين اساس دانش‌آموزان به گروه‌هاي «الف»،«ب»، «ج» و «د» تقسيم شده‌اند كه گروه «الف» در اولويت ثبت‌نام قرار دارد. به عنوان مثال اگر دانش‌آموزي در رشته تجربي اولويت «ج» را كسب كرده بايد منتظر بماند دانش‌آموزان گروه‌هاي «الف» و «ب» ثبت‌نام كنند و اگر ظرفيت خالي ماند، مي‌تواند رشته تجربي را انتخاب كند.
مشاوره تحصيلي درخت دانش
انتخاب رشته ي پايه نهم خود را به مشاوران مجرب درخت دانش بسپاريد.
 براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوعات، ثبت نام مدارس نمونه، ثبت نام مدارس تيزهوشان، انتخاب رشته پايه نهم، دريافت فرم هاي هدايت تحصيلي و مدارس شاهد، انتخاب رشته انساني در پايه نهم، انتخاب رشته تجربي در پايه نهم و ... مي توانيد بر روري لينك مربوطه كليك نماييد.
 راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شماره تماس: 9099072943
 كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
 اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: هدايت تحصيلي و انتخاب رشته نهم، فرم هدايت تحصيلي، در پايه نهم چگونه انتخاب رشته كنيم، با چه نمره هايي در نهم متوسطه انتخاب رشته كنيم؟، سايت هدايت تحصيلي پايه نهم، انتخاب رشته پايه نهم، ثبت نام مدارس نمونه، ثبت نام مدارس تيزهوشان، انتخاب رشته انساني در پايه نهم، انتخاب رشته تجربي در پايه نهم، انتخاب رشته رياضي در پايه نهم،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۴:۲۳ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

انتخاب رشته انساني در پايه نهم

انتخاب رشته انساني در پايه نهم
هر فرد براي انتخاب  رشته انساني در پايه نهم بايد داراي امتيازات و ويژگيهاي خاصي باشد.  قوي بودن در دروس ادبيات و عربي كمك بيشتري به دانش آموز مي كند اما متاسفانه اكثر دانش آموزان براي فرار از درس رياضي به اين رشته روي مي آورند. درست است كه در اين رشته دروس رياضي بسيار سطحي ميباشد و دروس رشته علوم انساني جنبه حفظي يشتري دارد اما قوي بودن درس رياضي شما منافاتي با رشته انساني ندارد، كسي كه مي خواهد در رشته علوم انساني تحصيل كند بايد فاكتور روابط عمومي قوي و سخنوري را به عنوان اولويت انتخاب اين رشته مدنظر داشته باشد. زيرا عموم رشته هاي دانشگاهي رشته علوم انساني در ارتباط مستقيم با اعضاي تاثير نمره را در انتخاب رشته نهم مجامعه است مانند رشته هاي اقتصاد، روانشناسي ،مشاوره، مديريت، علوم سياسي و …
زمان انتخاب رشته در پايه نهم
 در خرداد ماه و پس از پايان سال تحصيلي دانش آموزان پايه نهم مي توانند فرم هاي هدايت تحصيلي را از مدارس تحويل گرفته و شرايط انتخاب رشته تجربي در نهم را بپرسند و اقدام به انتخاب رشته دبيرستان كنند.
شرايط ورود به رشته انساني
 براي موفقيت در اين رشته حافظه قوي و بهره مندي از تمركز خوب كمك شاياني مي كند. دروس رشته انساني جنبه “حفظ كنيد” بيشتري دارد و اين موضوع بي ارتباط با رشته هاي دانشگاهي اين گروه نظير حقوق وتاريخ و… نيست.
اما به نظر گروه مشاوره درخت دانش تنها كساني مي توانند در اين رشته به رتبه هاي عالي در كنكور برسند كه در پشت همين “حفظ كنيد” ها هم بتوانند پيوستگي مفهومي و ارتباط منطقي پيدا كنند وگرنه دروس اين رشته بسيار برايشان عذاب آور خواهد بود.
نكته مثبت براي موفقيت در كنكور رشته انساني رقابت كمتر نسبت به ساير گروه هاي اموزشي مي باشد يعني دانش آموز قوي كمتري نسبت به ساير رشته هاي نظري در اين گروه وجود دارد.
نحوه و تاثير نمره در انتخاب رشته انساني
 اگر كسي بخواهد رشته انساني را در انتخاب رشته دبيرستان برگزيند بايد مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور در هر يك از درس هاي زبان و ادبيات فارسي، عربي و مطالعات اجتماعي در سه پايه دوره متوسطه اول بدون ضريب كمتر از 42 نباشد.
نمره درس زبان و ادبيات فارسي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 4 محاسبه مي شود.
نمره درس مطالعات اجتماعي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 3 محاسبه مي شود.
نمره درس عربي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 2 محاسبه مي شود.
مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضريب هر يك از دروس حداقل 378 باشد. يعني به عبارت ديگر چنانچه نمرات هر درس را در ضريب آن جمع نماييم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسيم نماييم معدل رشته بايد حداقل 14 باشد. در واقع  در اين قسمت تاثير نمره را در انتخاب رشته نهم توان مشاهده كرد.
دروس عمومي در رشته انساني
 دروس عمومي براي تمام گروه‌هاي آزمايشي يكسان است. زبان و ادبيات فارسي با ضريب ۴ – زبان عربي با ضريب ۲ – فرهنگ و معارف اسلامي با ضريب ۳ – زبان خارجي با ضريب ۲ (انگليسي يا آلماني يا فرانسه يا روسي يا ايتاليايي). (دروس عمومي بر خلاف دروس تخصصي در كنكور سراسري تنها يك واحد دارند).
 دروس تخصصي انساني
 رياضيات ويژه علوم انساني. اقتصاد. تاريخ ادبيات ايران و جهان . آرايه هاي ادبي . ادبيات فارسي ويژه علوم انساني. تاريخ ايران و جهان . جغرافيا. جامعه شناسي و علوم اجتماعي. منطق . فلسفه. روانشناسي .
مشاوره تحصيلي درخت دانش
 مشاوران مجرب درخت دانش در تمامي مراحل برنامه ريزي براي قبولي تيزهوشان نهم، معرفي منابع تيزهوشان پايه نهم، شرايط ثبت نام تيزهوشان نهم، زمان ثبت نام مدارس تيزهوشان، ليست مدارس تيزهوشان تهران،  هدايت تحصيلي و انتخاب رشته نهم، مشاوره انتخاب رشته نهم و ...در كنار شما خواهند بود.
براي ارتباط با مشاورين درخت دانش مي توانيد با شماره گيري از طريق تلفن ثابت 9099072943 در ارتباط باشيد. راههاي ارتباطي با مشاوران مجرب درخت دانش شماره تماس: 9099072943
كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: انتخاب رشته انساني در پايه نهم، فرم هاي هدايت تحصيلي، تاثير نمره در انتخاب رشته نهم، معرفي منابع تيزهوشان پايه نهم، زمان ثبت نام مدارس تيزهوشان، ليست مدارس تيزهوشان تهران، هدايت تحصيلي و انتخاب رشته پايه نهم، سايت انتخاب رشته نهم، مشاوره انتخاب رشته نهم، برگه هدايت تحصيلي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۳:۲۵ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

شرايط انتخاب رشته تجربي در نهم


شرايط انتخاب رشته تجربي در نهم
دغدغه بسياري از دانش آموزان سال نهم انتخاب رشته در يكي از رشته هاي علوم تجربي، انساني، رياضي و فني حرفه اي است.
ما به شما چند توصيه مي كنيم تا انتخاب رشته معقولانه تري داشته باشيد تا بتوانيد آينده اي كه دوست داريد را با تحصيل در آن رشته بسازيد. اولين و مهم‌ترين قدم، اولويت‌بندي در علاقه‌تان است. تكليف‌تان را با خودتان مشخص كنيد ببينيد در آينده مي‌خواهيد چه كاره شويد؟ ببينيد از خواندن چه درس‌هايي لذت مي‌بريد؟ ببينيد در كدام رشته مي‌توانيد بهترين باشيد؟ دومين قدم، وضعيت‌تان در درس‌هاي مربوط به رشته‌ي مورد علاقه‌تان است. اگر به رشته‌ تجربي علاقه داريد، وضعيت‌تان در درس علوم و رياضي چگونه است؟چگونه انتخاب رشته كنيد؟
با پدر و مادرتان مشورت كنيد و در آخر رشته مورد نظرتان را انتخاب كنيد.
زمان انتخاب رشته در پايه نهم
در خرداد ماه و پس از پايان سال تحصيلي دانش آموزان پايه نهم مي توانند فرم هاي هدايت تحصيلي را از مدارس تحويل گرفته و شرايط انتخاب رشته تجربي در نهم را بپرسند و اقدام به انتخاب رشته دبيرستان كنند.
شرايط ورود به رشته تجربي چيست؟
از جمله شرايط ورود به رشته تجربي اين است كه مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يك از درس هاي رياضي و علوم تجربي، در سه پايه در دوره متوسطه اول بدون ضريب كمتر از ۴۲ نباشد. نمره درس رياضي و علوم تجربي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب ۳ محاسبه مي گردد. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضريب هر يك از دروس حداقل ۲۵۲ باشد. يعني به عبارت ديگر چنانچه نمرات هر درس را در ضريب آن جمع نماييم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسيم نماييم معدل لازم براي انتخاب رشته تجربي حداقل ۱۴ باشد. در كل بايد اطلاعات كاملي كسب كرد كه با چه نمره هايي انتخاب رشته نمود؟
انتخاب رشته تجربي
 رشته تجربي پايه و اساس تحصيل در رشته هاي ارزشمندي چون :
زيست شناسي، پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري، فيزيوتراپي، بينايي سنجي، اتاق عمل، تغذيه، بهداشت، كشاورزي، داروسازي و شيمي و … است .
 دانش آموزاني كه علاقمند به تحصيل در اين رشته مي باشند بايستي با بررسي ويژگيها،توانائيها و علاقه خود و سپس مطالعه شرايط ورود به اين رشته آن را انتخاب نمايند دروس رشته تجربي براي اينكه اطلاعات كافي از رشته انتخابي خود به دست آوريد، لازم است بدانيد چه درسهايي در اين رشته تدريس مي شود. براي موفقيت در رشته تجربي قوي بودن در درس هاي علوم تجربي دوره راهنمايي و علوم زيستي، رياضي و شيمي دبيرستان از اهميت خاصي برخوردار است. دانش آموزاني كه به ساختمان بدن موجودات زنده علاقه مند هستند و از مطالعه طبيعت ( گياه، جانوران و محيط زيست) لذت مي برند، مي توانند در اين رشته موفقيت به دست بياورند. يادگيري مطالب زيست شناسي نياز به حافظه قوي دارد يعني دانش آموز بايد بتواند بسياري از موضوعات دانش زيست شناسي را در ذهن تجسم نمايد و به خاطر بسپارد.
درس اصلي اين رشته (زيست‌شناسي) با آموزش مفاهيم جذاب و طرح سوال‌هاي چالشي در كنكور، طرفداران زيادي را به خود جذب كرده و تعدادي از دانش‌آموزان به دليل علاقه‌ وافر به اين درس، مجذوب رشته‌ تجربي شده‌اند.
 دروس تخصصي رشته تجربي:
زمين شناسي – رياضي – زيست شناسي – فيزيك – شيمي.
 دروس عمومي رشته تجربي:
دروس عمومي براي تمام گروه‌هاي آزمايشي يكسان است(شرايط انتخاب رشته تجربي در نهم). زبان و ادبيات فارسي با ضريب ۴ – زبان عربي با ضريب ۲ – فرهنگ و معارف اسلامي با ضريب ۳ – زبان خارجي با ضريب ۲ (انگليسي يا آلماني يا فرانسه يا روسي يا ايتاليايي). (دروس عمومي بر خلاف دروس تخصصي در كنكور سراسري تنها يك واحد دارند)
براي دريافت جدول انتخاب رشته ، هدايت تحصيلي و انتخاب رشته نهم، و دريافت راهنمايي ها و اطلاعات كامل درباره انتخاب رشته پايه نهم مي توانيد با مشاوران درخت دانش در تماس باشيد.
 راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شماره تماس: 9099072943
كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
 اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش
به اميد موفقيت داوطلبان پر تلاش ايران عزيز 


برچسب: شرايط انتخاب رشته تجربي در نهم، چگونه انتخاب رشته كنيم، فرم هاي هدايت تحصيلي پايه نهم، سايت هدايت تحصيلي پايه نهم، با چه نمره هايي انتخاب رشته كنيم؟، هدايت تحصيلي و انتخاب رشته نهم به دهم، برگه هدايت تحصيلي و انتخاب رشته نهم به دهم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۱۲:۳۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

دانشگاه سوره تهران

 

 

دانشگاه سوره تهران
 دانشگاه سوره تهران توسط حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي در سال 1372 تاسيس شد. دو سال به صورت پذيرش آزاد فعاليت خود را شروع كرد. در سال 74 رسما از طريق سازمان سنجش و آموزش كشور در 11 رشته فعاليت خود را آغاز نمود. از سال 1376 از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري سوره به رسميت شناخته شد و در سال 84 دوره كارشناسي ارشد را در بعضي رشته ها راه اندازي كرد و در سال بعد يعني سال 85 در دوره كارشناسي ارشد نيز دانشجو پذيرش نمود.
 طي روند موفقيت آميز خود در سال 1389 به دانشگاه تبديل شد. نهايتا در سال 92 مؤسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي سوره به دانشگاه غير دولتي- غير انتفاعي ارتقا يافت.
امكانات دانشگاه سوره تهران
 اين دانشگاه داراي سه دانشكده هنر، فرهنگ و ارتباطات و معماري مي باشد. سه باب ساختمان دارد. در اين اواخر زميني بزرگ به مساحت 3500 متر مربع در پونك تهران خريداري نموده كه امكان ساخت واحد جديدي در اين مكان دارد. از لحاظ امكانات علمي آموزشي داراي تجهيزات بالايي است. امكاناتي نظير لابراتور مجهز عكاسي، رنگرزي، پلاتوهاي نمايش، نگارخانه، تراش سنگ، تراش شيشه، لعاب، جواهرسازي، كارگاه عروسك سازي، كتابخانه، نقاشي روي شيشه، سالن ورزشي، بافت فرش و قالي، كارگاه سفال، سايت رايانه، نساجي و …
 ليست رشته هاي دانشگاه سوره
 در مقطع كارشناسي رشته هاي ارائه شده در دانشگاه هنر در مقطع كارشناسي پيوسته عبارتند از :
 صنايع دستي، كتابت و نگارگري، ارتباط تصويري، طراحي صحنه، نمايش عروسكي، ادبيات نمايشي، كارگرداني تئاتر، نقاشي، سينما، هنر اسلامي.
 رشته هاي ارائه شده در مقطع كارشناسي پيوسته دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه سوره:
مهندسي معماري، معماري داخلي، شهرسازي.
رشته هاي ارائه شده در مقطع كارشناسي پيوسته دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران:
روابط عمومي، روزنامه نگاري، مديريت فرهنگي و هنري.
 ليست رشته ها در مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشگاه سوره در دانشكده هنر فقط رشته ارتباط تصويري(گرافيك)،
 در دانشكده معماري و شهرسازي فقط معماري و در دانشكده فرهنگ و ارتباطات فقط رشته مديريت امور فرهنگي در مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي پذيرد.
ليست رشته هاي دانشگاه سوره در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده هنر مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي زير را ارائه داده است:
صنايع دستي، تصوير متحرك (انيميشن)، نقاشي، تصوير سازي، عكاسي، پژوهش هنر، ارتباط تصويري (گرافيك)، ادبيات نمايشي، سينما، هنر اسلامي.
 در دانشكده فرهنگ و ارتباطات در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي زير را ارائه داده است:
ادبيات پايداري، تبليغ و ارتباطات فرهنگي، مديريت رسانه.
در دانشكده معماري و شهرسازي در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي معماري اسلامي، مهندسي معماري، معماري داخلي را پذيرش مي كند.
  شرايط ورود به دانشگاه سوره تهران
 در كل اين دانشگاه به صورت خاص دانشجو مي پذيرد. يعني بايد مراحل مصاحبه و در صورت نياز آزمون عملي داوطلب امتياز لازم را كسب نمايد. هر داوطلب بايد در طول دوره تحصيل مقررات اين دانشگاه را رعايت نموده و پذيرش نهايي هر داوطلب نيازمند تأييد گزينش سازمان تبليغات اسلامي است. هر دانشجويي كه تصميم به انصراف يا انتقال به ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي نمايد، بايد حتما شهريه ثابت ترم هاي باقيمانده را برابر قوانين پرداخت نمايد. در اين دانشگاه تأمين خوابگاه و نيز هزينه هاي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي و رسانه پايان نامه تحصيلي بر عهده دانشجواست. البته يك سري شرايط و امتيازات ويژ اي براي فرزندان شاهد و جانبازان 40 درصد به بالا و نخبگان كشوري، رتبه هاي زير 200 كشوري، حافظان قرآن كريم، بسيجيان فعال براي پذيرش وتخفيف شهريه و … در اختيار مي گزارد.
مشاوره تحصيلي درخت دانش
جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره دانشگاه سوره و پذيرش و ثبت نام با مشاوران درخت دانش از طريق تلفن ثابت بدون كدگيري با شماره 9099072943 تماس گرفته و سوالات و ابهامات خود را رفع نماييد.
معرفي دانشگاه هنر تهران، معرفي منابع كنكور 97 هنر،كنكور هنر،  منابع كنكور ارشد هنر و ...
بنابراين زمان ثبت نام دانشگاه هنر تهران و بدون كنكور دانشگاه سوره تهران در اواسط مرداد ماه 97 مي باشد. براي اطلاع از مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اوليه دانشگاه آزاد بدون كنكور مي توانيد با مشاوران درخت دانش از طريق شماره تلفن 9099072943 تماس بگيريد . راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شماره تماس: 9099072943 كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش
 به اميد موفقيت داوطلبان پر تلاش ايران عزيز


برچسب: ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور، دانشگاه سوره، دانشگاه سوره تهران، شرايط ورود به دانشگاه سوره تهران، مشاوره تحصيلي، منابع كنكور 97 هنر، منابع كنكور ارشد هنر، مهندسي معماري، كنكور هنر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۹:۵۰ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

شرايط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98

 

ثبت نام مدارس شاهد 97-98

مدارس شاهد مدارسي ويژه فرزندان شاهد و ايثارگر با شرايطي خاص و ويژه با بالاترين كادر علمي و آموزشي و دبيراني با سطح بالاي علمي مي باشد كه تحصيل در اين مدارس آرزوي بسياري از دانش آموزان و خواسته خانواده هاي آنهاست. در مدارس شاهد(سجا) فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان پنجاه درصد و بالاترو همچنين دانش آموزاني كه حافظ قرآن كريم و داراي رتبه هاي اول تا سوم مسابقات سالانه حفظ، مفاهيم و قرائت قرآن و نهج البلاغه در سطح منطقه، استان و كشور، فرزند كارمن رسمي بنياد شهيد يا آموزش و پرورش شاغل يا بازنشسته در طرح شاهد و ايثارگر مي توانند در اين مدارس ثبت نام مدارس شاهد 97-98 نمايند. اين مدارس اكثرا هوشمند هستند.

 

 

 

طريقه ثبت نام در مدارس شاهد سال 97 -98


در سه مقطع ابتدايي، متوسطه اول يا همان راهنمايي و متوسطه دوم يا همان دبيرستان شرايط ونحوه ثبت نام مدارس شاهد انجام مي گيرد. ثبت نام از طريق سايت student.sajaa.medu.ir      به صورت اينترنتي براي مدارس شاهد انجام مي شود. بعد از ثبت نام و بررسي امتيازات هر داوطلب ، نتايج نهايي بر روي همان سايت سجا اعلام مي شود. سپس شما بايد جهت تكميل ثبت نام نهايي به صورت حضوري به مدرسه مورد نظر خود مراجعه كرده و ساير مراحل ثبت نام را انجام دهيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوطلبان گرامي جهت دريافت نمونه برگ ثبت نام مدارس شاهد و شهريه مدارس شاهد  مي توانيد با شماره 90909072943 تماس حاصل فرماييد و يا بر روي لينك هاي قرمز رنگ كليك كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارك لازم براي ثبت نام در مدارس شاهد

ü       ثبت نام و پذيرش دانش‌آموزان شاهد و غيرشاهد درپايه‌هاي ورودي دوره‌هاي ابتدايي و متوسطه اول و دوم صرفاً از طريق سامانه سجا  saja.medu.ir     انجام مي‌شود. ديگر مدارك لازم برذاي ثبت نام در مدارس شاهد لازم است متقاضيان در درج كد ملي، نام و نام خانوادگي، مشخصات شناسنامه اي، نام استان و شهرستان، نام آموزشگاه، و تمامي اطلاعات لازم ديگر، دقت و توجه كافي به عمل آيد. بديهي است در صورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، مسئوليت برعهده متقاضي خواهد بود.وثبت نام شما در مدرسه «كان لم يكن» تلقي خواهد شد . 

 

 

ü       پس از پايان مهلت قانوني ثبت نام، به درخواست‌هاي واصله در اين خصوص، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

 

 

ü       به منظور استفاده از امتياز مربوط به هر يك از بند هاي جدول امتياز بندي، ارائه اصل مدارك جهت ثبت نام قطعي ضروري است. 

 

 

ü       در پايان ثبت نام اينترنتي تاييد صحت اطلاعات ارسالي برعهده متقاضي است. لذا براي جلوگيري از برخي مشكلات، دقت و توجه كافي در اين خصوص به عمل آيد. 

 

 

ü       متقاضيان پس از تكميل فرم ثبت نام موقت و دريافت كد رهگيري، يك نسخه از فرم تكميل شده ثبت نام را  تهيه و آنرا نزد خود نگهداري كنند. 

 

 

ü       متقاضيان ثبت نام مي توانند تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام مدارس شاهد، نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند . 

 

 

ü       از بين متقاضيان ثبت نام در پايه هاي ورودي ( اول ابتدايي ، پايه هاي هفتم و دهم ) در مدارس شاهد به ميزان دو برابر ظرفيت ( اصلي و ذخيره ) از طريق سامانه سجا اعلام مي شود. مديران پس از دريافت اسامي  از طريق سيستم پيامكي نسبت به اطلاع رساني به والدين اقدام نمايند. 

 

 

ü       حضور حداقل يكي از والدين و ارائه اصل مدارك ثبت شده در سامانه سجا، هنگام ثبت نام قطعي  الزامي است. 

 

 

ü       تبصره- درصورت نقص مدارك، ولي دانش آموز مي تواند حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام، نسبت به رفع نقص و تحويل مدارك به مسئول مربوط اقدام نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور هيچ گونه مدرك يا ادعايي پذيرفته نخواهد شد و ثبت نام موقت، كان لم يكن تلقي مي شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل ثبت نام در سامانه سجا


براي ثبت نام در سامانه سجا به نشانيstudent.sajaa.medu.ir     مراجعه نماييد. تمامي توضيحات، شرايط عمومي و اختصاصي و نيز راهنماهاي لازم براي ورود به سامانه، در اين بخش قابل مشاهده و دريافت است. حتي مي توانيد براي دريافت اطلاعات تكميلي در باب پيش ثبت نام مدارس شاهد بر روي لينك قرمز رنگ كليك كنيد.

 

 

 

 براي بازديد از پر بازديدترين مقالات سايت جامع درخت دانش بر روي لينك هاي رنگي زير كليك نماييد:

 

 

خارج از كشور بدون كنكور رشته هاي پزشكي

 

 

بهترين منابع براي قبولي تيزهوشان نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش 

 

 

 

 

 

شماره تماس: 9099072943 

 

 

 

 

 

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh 

 

 

اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش 

 

 

 

 

 

به اميد موفقيت داوطلبان پر تلاش ايران عزيز 

 

 

 

 

 

 


برچسب: شرايط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۱:۳۵ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

نحوه ثبت نام مدارس شاهد در سايت سجا

 

نحوه ثبت نام مدارس شاهد در سايت سجا

 

  • نحوه ثبت نام مدارس شاهد به چه شكل است ؟
  • ضوابط ثبت نام دانش اموزان عادي در مدارس شاهد چيست ؟
  • شرايط ثبت‌نام ميان پايه‌ها در مدارس شاهد چيست ؟
  • شهريه مدارس شاهد به چه ميزان است ؟

 

 

 

 

 

 

نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98


ثبت نام مدارس شاهد 97-98 اينترنتي است. دانش‌آموزان مي‌توانند به صورت اينترنتي و از طريق سايت سجا در اين مدارس ثبت نام كنند. كليه‌ي فعاليت‌هاي مدارس شاهد از طريق اين سامانه صورت مي‌گيرد؛ از جمله ثبت نام، دريافت نتايج آزمون، برگزاري كلاس‌هاي جبراني و ديگر اقدامات مرتبط.زمان دقيق ثبت نام مدارس شاهد در سامانه سجا به منظور دسترسي به اطلاعات جامع و ارائه مناسب خدمات، به ساير سيستم‌هاي سناد (سامانه ثبت نام الكترونيك دانش‌آموزان)، بكفا (سيستم‌هاي ساماندهي نيروي انساني)، سيستم پرسنلي، سيستم واحد سازماني آموزش و پرورش و سامانه بنياد شهيد متصل است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرايط ثبت‌ نام دانش‌آموزان عادي در مدارس شاهد

 

 

 

سرپرست امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش‌وپرورش در رابطه با ثبت‌نام دانش‌آموزان عادي در مدارس شاهد مطرح كرد:‌ اين دانش‌آموزان بايد از طريق سامانه سجا براي ثبت‌نام اقدام كنند و درصورت داشتن شرايط علمي و عمومي مطابق با دستورالعمل نحوه ثبت نام مدارس شاهد و ظرفيت خالي مدارس ثبت‌نام مي‌شوند. 

 

 

رزاقي در رابطه با شرايط علمي ثبت‌نام و ادامه تحصيل دانش‌آموزان غير شاهد در اين مدارس گفت:‌ شرايط ثبت نام در پايه اول ابتدايي عبارت است از دارا بودن شرايط عمومي و كسب امتياز لازم. شرايط ثبت نام در پايه هفتم و دهم نيز بدين شرح است، در پايه هفتم كسب مقياس خيلي خوب در تمام دروس  يا كسب مقياس خوب در حداكثر  يك درس و خيلي خوب در ساير دروس در امتحانات  نوبت دوم پايه ششم ابتدايي سال تحصيلي 95-96 و كسب امتياز لازم و در پايه دهم قبول خرداد در پايه نهم با معدل كل حداقل 16 وكسب شرايط ورود به شاخه و رشته مورد نظر بر اساس نمون برگ هدايت تحصيلي و كسب امتياز لازم. 

 

 

وي بيان كرد: دانش آموزان پايه ششم با اولويت ايثارگري (دانش آموزان جانباز و فرزندان جانبازان 25 تا 49 درصد) در صورتيكه حداكثر در 2 درس مقياس خوب و مابقي خيلي خوب را در خرداد ماه 95-96 كسب كرده‌اند، مي‌توانند ثبت نام موقت در پايه هفتم را در سامانه سجا انجام دهند. 

 

 

 

 

 

داوطلبان عزيز براي دريافت اطلاعات دقيق تر در باب نحوه امتياز بندي مدارس شاهد و ليست مدارس شاهد تهران مي توانند بر روي لينك هاي زير كليك كنند ويا با شماره تلفن 9099072943 تماس حاصل فرماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

شرايط ثبت‌نام ميان پايه‌ها در مدارس شاهد


‌براي ثبت‌نام در ميان پايه‌هاي مدارس شاهد اگر مدرسه ظرفيت خالي داشته باشد، امكان ثبت‌نام وجود دارد. ثبت‌نام ميان پايه‌‌ها در مدارس شاهد از اول تا دهم مرداد ماه انجام مي‌شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزان شهريه مدارس شاهد


سرپرست امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش در خصوص دريافت كمك سرانه در مدارس شاهد گفت:‌ اين كمك سرانه بابت فعاليت‌هاي فوق برنامه و كلاس‌هاي تقويتي و جبراني مدارس شاهد دريافت مي‌شود. 

 

 

رزاقي ادامه داد: شهريه مدارس شاهد در دوره ابتدايي حداقل شهريه 380 هزار و حداكثر 580 هزار تومان، دوره متوسطه اول حداقل 440 هزار و حداكثر 660 هزار تومان و دوره متوسطه دوم حداقل 530 هزار و حداكثر 860 هزار تومان است. ساعات مكمل در مدارس ابتدايي دو ساعت در هفته، متوسطه اول و دوم 4 ساعت در هفته است< براي اطلاع از زمان اعلام نتايج آزمون مدارس شاهد 97 بر روي لينك رنگي كليك نماييد.

براي اطلاع از رشته هاي بدون كنكور خارج از كشور درخت دانش مقالات ما را دنبال كنيد و براي آگهي از شرايط ورود به كشورها با هزينه هاي تقريبا رايگان با مشاوران ما در تماس باشيد:

پزشكي بدون كنكور خارج از كشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش 

 

 

 

 

 

شماره تماس: 9099072943 

 

 

 

 

 

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh 

 

 

اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب: نحوه ثبت نام مدارس شاهد در سايت سجا،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۴:۱۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع: