رسانه ديجيتال هيرو رسانه ديجيتال هيرو .

رسانه ديجيتال هيرو

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيم سال اول 97

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيم سال اول 97

تحصيلات دانشگاهي به دوره هاي مختلفي تقسيم مي شوند و در پايان هر دوره مدرك تحصيلي آن دوره طبق مقررات موجود به فارغ التحصيلان اهدا مي شود، دوره هاي تحصيلي بدون كنكور دانشگاه آزاد 97 شامل:

 • دوره كارداني پيوسته
 • دوره كارداني ناپيوسته
 • دوره كارشناسي پيوسته
 • دوره كارشناسي ناپيوسته

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد 97-98 به طور معمول 2 ساله مي باشد كه حداكثر تا 3 سال ميبايست به اتمام برسد. داوطلباني مي توانند در دوره كارداني به كارشناسي ثبت نام بدون كنكور داتنشگاه آزاد نمايند كه قبلا دوره كارداني را به صورت پيوسته يا ناپيوسته در يكي از موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري, و يا وزارت بهداشت و آموزش پزشكي گذرانده باشند.

در ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97 ملاك پذيرش داوطلبان معدل كل مدرك كارداني مي باشد و رتبه قبولي آزمون كارداني به كارشناسي 97 ملاك پذيرش نخواهد بود.

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي پيوسته 97 دانشگاه آزاد

از آنجا كه پذيرش داوطلبان صرفاً براساس سوابق تحصيلي معدل ديپلم و پيش دانشگاهي صورت ميپذيرد و نظر به اين كه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي،تجربي، انساني و ...) متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن ميشود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذيل معطوف ميدارد.

گروه آزماشي رياضي فيزيك علوم تجربي ادبيات و علوم انساني علوم و معارف اسلامي ساير عناوين ديپلم
علوم رياضي و فني 100 74.4 31.4 31.4 31.4
علوم تجربي 80.9 100 31.4 31.4 31.4
علوم انساني 41.2 41.2 100 100 41.2
هنر 100 100 69.8 69.8 69.8
زبان هاي خارجه 100 100 100 100 100


شرايط ثبت نام بدون كنكور كارشناسي نايوسته دانشگاه آزاد 97

گزينش ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد 97-98 (كارشناسي ناپيوسته) بر اساس معدل مقطع كارداني داوطلب و با توجه به تجانس گروه عمده تحصيلي رشته انتخابي با رشـته اي كـه داوطلب در آن فارغ التحصيل شده است، صورت ميپذيرد. به طوري كه در صورت يكسان بودن گروه هاي عمده تحصـيلي، حداكثر تأثير معدل صـورت گرفتـه و در غيـر ايـن صـورت حداقل ضريب تأثير معدل لحاظ خواهد شد.

حداقل ضريب 70حداكثر ضريب 100 در صورت موفقيـت در رشـته غيـر متجـانس بـا مقطـع كارداني لازم است كليه دروس پيش نيـاز يـا جبرانـي رشـته قبولي را با نظر گروه آموزشي مربوط بگذرانند.

حداقل ضريب 70
حداكثر ضريب 100

نظر به اين كه گزينش نهايي داوطلبان در ايـن مرحلـه از آزمون براساس معدل كل دوره كارداني (فـوق ديـپلم) انجـام ميگيرد لذا ترتيب تقدم يا تأخر كد رشته/محلهـاي انتخـاب توسط داوطلب هيچگونه تأثيري و يا امتيازي در گزينش نهايي نخواهد داشت و اولويـت صـرفاً براسـاس علايـق داوطلـب ميباشد.

شرايط عمومي ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97-98

 1. اعتقاد و التزام عملي به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 2. نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامي
 3. نداشتن فساد اخلاقي
 4. نداشتن مشكل در رابطه با خدمت وظيفه سربازي براي داوطلبان پسر
 5. داشتن توانايي جسمي متناسب براي تحصيل در رشته انتخابي

مصاديق هريك از موارد فوق به طور مفصل در دفترچه ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97-98 (كارشناسي ناپيوسته) ذكر شده است.

شرايط اختصاصي ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97

 1. متقاضيان دوره كارشناسي ناپيوسته با دارا بودن مدرك كارداني(پيوسته و ناپيوسته) و كارداني دانشگاه جامع علمي كاربردي مي توانند در هر رشته اي در دوره كارشناسي ناپيوسته ثبت نام نمايند.
 2. دارا بودن گواهينامه كارداني رشته هاي مصوب وزارت علوم, تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاه آزاد اسلامي و همچنين مراكز ضمن خدمت آموزش و پرورش براي رشته هاي آموزشي
 3. متقاضياني كه قبلا در دوره كارشناسي پيوسته اشتغال به تحصيل داشته وبه هر دليلي با مدرك كارداني فارغ التحصيل شده اند مي توانند به شرط نداشتن منع وظيفه عمومي در دوره كارشناسي ناپيوسته ثبت نام نمايند اما بايد دروس جبراني را برابر با نظر گروه آموزشي علاوه بر دروس دوره بگذرانند.

ادامه شرايط اختصاصي ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97

 1. فارغ التحصيلان دوره هاي كارداني علوم پزشكي غيرمشمول مجاز به ثبت نام در رشته هاي ديگر در مقاطع بالاتر مي باشند(مشروط بر آن كه تعهدات خدمت خودرا به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي انجام داده باشند, بديهي است اين قبيل از فارغ التحصيلان به هنگام ثبت نام در محل دانشگاهي بايد گواهي پايان طرح نيروي انساني را ارائه دهند.)
 2. بر اساس بخشنامه 362526/36 مورخ 2/10/88 براي پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته كه داراي مدرك پايه كارداني پيوسته(كه با مدرك ديپلم سه ساله نظام قديم بدون گواي اتمام دوره پيش دانشگاهي وارد دوره كارداني شده اند) حداكثر20 واحد دروس جبراني تعين و ارائه مي گردد اين مقدار براي ساير پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر12واحد درسي مي باشد.
 3. حداقل معدل كل دوره جهت فراغت از تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي نمره12 مي باشد و چنانچه كمتر از آن باشد هيچ مدركي داده نمي شود و فقط گواهي گذراندن دروس دوره اعطا خواهد گرديد.
 4. كليه ثبت نام شدگان لازم است در زمان ثبت نام در محل دانشگاهي گواهي فراغت از تحصيل و تاييديه مدرك كارداني خودرا تحويل بگيرند و ريز نمرات دروس دوره كارداني را نيز بايد حداكثر2 ماه بعد از ثبت نام به واحد دانشگاهي مربوطه تحويل نمايند.

نحوه ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد 97

 1. متقاضيان ميبايست براي نحوه ثبت نام بدون كنكور كارشناسي پيوسته 97 ابتدا دفترچه ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97-98 را دريافت نموده و مطالعه نمايند و با اطلاعات كافي كدرشته محل هاي مورد نظر را انتخاب كنند.
 2. جهت انجام ثبت نام ميبايست كارت اعتباري400000هزار ريالي را خريداري نموده و در سايت azmoon.org با ورود شناسه ثبت نام, رمز ثبت نام و كد امنيتي به صفحه ورود اطلاعات وارد شوند و ثبت نام نمايند.
 3. توجه داشته باشيد كه امكان بازپس گيري هزينه كارت اعتباري ثبت نام پس از دريافت شناسه و رمز ثبت نام از سامانه ثبت نام اينترنتي كارداني به كارشناسي بدون كنكور آزاد 97 (كارشناسي ناپيوسته) مركز آزمون مقدور نمي باشد.
 4. متقاضيان مي توانند نسبت به انتخاب رشته در 20 كدرشته محل دانشگاهي از ميان كدرشته محل هاي بدو آزمون اقدام نمايند.
 5.  به همراه ثبت نام ميبايست يك فايل تصويري از داوطلب با شرايط ذكر شده در دفترچه ارسال شود.

دفترچه ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97

در دفترچه ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97 قوانين و مقررات مربوط به خدمت وظيفه سربازي, قوانين موجود در رابطه با اتباع خارجي و شرايط اختصاصي برخي رشته هاي داراي شرايط خاص به طور مفصل ذكر شده شما ميتوانيد براي اطلاع از اين جزييات با تلفن ثابت و بدون كدگيري با شماره9099072943 تماس حاصل فرماييد و با مشاورين مجرب درخت دانش گفت و گو نماييد.

براي دريافت و مشاهده دفترچه بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد 97 بر روي لينك زير كليك نماييد:

دفترچه بدون كنكور كارشناسي پيوسته دانشگاه آزاد مهر 97

رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي؟

امسال براي سال 97، تعداد 50 رشته از گروه علوم انساني وارد گروه علوم تجربي شده است، بدين معني كه مثل رشته هاي شناور مي شود در دفترچه كنكور علوم تجربي كنكور اين رشته را انتخاب كرده و در فرم انتخاب رشته كنكور سراسري درج نماييم.

رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي، چون اولين بار است كه اين رشته وارد ليست رشته هاي كنكور سراسري 97 شده است هيچ نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري نيز اطلاعات اين رشته را ندارد، ولي مشاوران ما با توجه به اظلاعاتي كه از سازمان سنجش دريافت كرده اند ميتوان رتبه هاي زير 25 هزار كنكور تجربي شانس خود را براي قبولي در رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي امتحان كنند.

براي اطلاعات بيشتر در زمينه رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي و همچنين ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز ميتوانيد با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشيد.

ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز

رشته هاي تجربي به ترتيب اولويت

رشته هاي تجربي به ترتيب اواويت ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:

رشته هاي پزشكي

رشته هاي پزشكي به ترتيب اولويت: رشته پزشكي، رشته دندانپزشكي، رشته داروسازي، رشته دامپزشكي

رشته هاي پيراپزشكي

رشته هاي پيراپزشكي به ترتيب اولويت: پرستاري، مامايي، اتاق عمل، هوشبري و ...

رشته هاي غير پزشكي

رشته هاي پيراپزشكي به ترتيب اولويت: اقتصاد، حسابداري، روانشناسي، مديريت بازرگاني، شيمي و ...

سوال مهم كه براي داوطلباني كه شرايط لازم براي ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز ندارند و يا به هر نحوي نتوانسته اند حداقل رتبه لازم براي قبولي در رشته هاي تجربي كسب نكرده اند اين است كه:

آيا بدون آزمون مي شود وارد رشته هاي پرطرفدار تجربي شد؟

جواب اين سوال در سايت مشاوره تحصيلي درخت دانش به طور مفصل داده شده است و به طور مختصر اين است بله ميتوانيم، براي انتخاب رشته بدون كنكور رشته هاي تجربي 97-98 تنها معدل كتبي ديپلم كه همان سوابق تحصيلي است مهم است و رتبه داوطلب در كنكور سراسري اصلا ملاك پذيرش داوطلب نمي باشد.

براي اطلاع از رشته هاي بدون كنكور گروه تجربي 97 بر روي لينك زير كليك نماييد

بهترين رشته هاي بدون كنكور كارداني به كارشناسي 97

از جمله بهترين رشته هاي بدون كنكور كارداني به كارشناسي 97 مي توان به علوم آزمايشگاهي دامپزشكي, بهداشت مواد غذايي, معماري, مهندسي فناوري صنايع شيميايي, مهندسي فناوري مكانيك, مهندسي فناوري عمران, مهندسي تكنولوژي برق-قدرت, مهندسي توليدات گياهي- زراعت, كارشناسي حرفه اي گرافيك-تصوير برداري, آموزش زبان انگليسي, آموزش و پرورش ابتدايي و بسياري رشته متنوع ديگر اشاره كرد.

براي دريافت بهترين رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد كارشناسي ناپيوسته 97 بر روي لينك رنگي زير كليك نماييد:

بهترين رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد 97

مشاوره انتخاب رشته بدون كنكور كارداني به كارشناسي 97-98

شما ميتوانيد جهت كسب اطلاعات دقيق در رابطه با رشته هاي هريك از واحد هاي دانشگاه آزاد بدون آزمون 97-98 و شرايط ثبت نام دانشگاه ازاد بدون كنكور تهران برخي از رشته هاي بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد, و ليست پرطرفدارترين رشته هاي بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد نيمسال اول 97-98 و هر سوال ديگري در رابطه با كنكور با بي كنكور انتخاب رشته بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه ازاد 97(كارشناسي ناپيوسته) با شماره ثابت و بدون پيش شماره با 9099072943 تماس حاصل فرماييد و يا برروي لينك زير كليك نماييد:

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 97


برچسب: ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيم سال اول 97، بدون كنكور دانشگاه آزاد 97، ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد، 98، ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۱:۴۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران

 

رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران

رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران 97-98 رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران

معرفي رشته حقوق

رشته حقوق يكي از رشته هاي علوم انساني مي باشد توانايي هاي فردي لازم براي يك دانشجوي حقوق عبارتند از جسارت، قدرت استدلال، خلاقيت ذهني و فن بيان خوب لازمه موفقيت در اين رشته است. ممكن است كه بدست آوردن ليسانس رشته حقوق كار دشواري نباشد اما حقوقدان شدن بسيار مشكل است. چرا كه علم حقوق امروزه با جامعه شناسي، روان شناسي و علم فلسفي آميخته شده است و يك حقوقدان بايد از اين علوم اطلاعات كافي داشته باشد. در حال حاضر به دليل توسعه اين رشته و تعداد زياد فارغ التحصيلان آن كه از دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي وارد بازار كار مي شوند، يافتن كار مناسب براي فارغ التحصيل ليسانس و دشواري هاي توام است بخصوص متقاضياني كه علاقه مند به كار خاصي مثل وكالت در اين رشته هستند، محدوديت هايي مواجه مي شوند اما در اين كل يك دانشجوي علاقه مند مي تواند پس از گواهي ليسانس رشته حقوق و شغل هاي متنوعي مثل وكالت دعاوي دادگستري، مشاور حقيقي بانك ها، شهرداري ها، شركت ها و وزارت خانه ها و سردفتري وزارت اسناد رسمي بپردازد.

ليست دانشگاه هاي رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران 97

در زير ليست دانشگاه هاي رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران براي مهر ماه نيمسال اول 97:

كد رشته  كد محل محل دانشگاهي جنسيت
20803   228   تهران غرب زن و مرد
20803   559  رباط كريم زن و مرد
20803   298    پرند زن و مرد
20803  577 شهريار زن و مرد
20803  686 صباشهر زن و مرد
20803  560 ملارد زن و مرد
20803  501 پرديس زن و مرد

شرايط ثبت نام بدون كنكور رشته دانشگاه آزاد 97-98

امسال بر خلاف پارسال پذيريش رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران نيمسال اول مهر 97 بر اساس سوابق تحصيلي مي باشد. شرايط ثبت نام رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران 97 به اين صورت مي باشد كه رشته حقوق بدون كنكور را تنها در مقطع كارشناسي پيوسته داريم و داوطلب براي ورود به رشته حقوق بدون آزمون بايد داراي مدرك پيش دانشگاهي باشد. شرايط پذيرش رشته حقوق بدون كنكور دانشگاه آزاد 97 بر اساس معدل كتبي ديپلم و و معدل كتبي پيش دانشگاهي (سوابق تحصيلي) مي باشد و معدل لازم براي ورود به هر كدام از دانشگاه هاي بدون كنكور رشته حقوق متفاوت است.

"بايد بدانيد: براي دانشگاههاي سطح بالا سوابق تحصيلي داوطلب براي پذيرش تاثير زيادي خواهد داشت"

براي اطلاعات بيشتر در مورد حداقل معدل لازم براي ورود به رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد 97-98 و همچنين شرايط جديد ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور رشته حقوق با مشاوران مجرب درخت دانش با شماره 9099072943 بدون كدگيري از طريق تلفن ثابت منزل تماس بگيريد و يا بر روي لينك هاي رنگي زير كليك نماييد:

رشته روانشناسي بدون كنكور

رشته حسابداري بدون كنكور

رشته مديريت بازرگاني بدون كنكور

رشته مترجمي زبان انگليسي بدون كنكور

رشته ميكروبيولوژي بدون كنكور

رشته مهندسي پزشكي بدون كنكور

رشته كارگرداني بدون كنكور

رشته مهندسي عمران بدون كنكور

پذيرش بدون كنكور ( رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران )در نيمسال اول 97

در سالهاي اخير پذيرش حقوقو بدون كنكور توسط دانشگاه آزاد بدون كنكور انجام مي گيرد و دانشجويان با توجه به رشته مورد علاقه و محل مورد تقاضا اقدام به ثبت نام در آن مي كنند. رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران هم در برخي از واحدهاي دانشگاههاي آزاد تهران بدون كنكور دانشجو مي پذيرد. داوطلبان براي ثبت نام رشته حقوق بدون كنكور آزاد تهران مي توانند در اولين مرحله   وارد سايت azmoon.org بشوند و و دفترچه رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مهر 97 را دانلود كرده و مطالعه نمايند. همچنين ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور در نيم سال دوم طبق روال هر سال از اواخر آذر ماه تا اوايل دي ماه شروع مي شود و تا بهمن ماه ادامه مي يابد و شرايط ثبت نام در نيمسال دوم همانند نيمسال اول ميباشد.

نحوه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد نيمسال دوم

متقاضيان عزيز در موعد مقرر شده مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.org  با خريد كارت اعتباري ثبت نام خود را به انجام برسانند. ثبت نام اينترنتي دو مرحله اي مي باشد، دوستان مي توانند مرحله دوم را بعد دريافت كد رهگيري انتخاب رشته به انجام برسانند. براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوعات، نحوه ثبت نام بدون كنكور بهمن ماه 97، رشته هاي بدون كنكور بهمن ماه گروه تجربي، رشته هاي بدون كنكور بهمن ماه رياضي، رشته هاي بدون كنكور بهمن ماه گروه انساني، مشاوره انتخاب رشته بدون كنكور و ….. مي توانيد با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشيد.

راههاي ارتباطي با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: رشته حقوق بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران، رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد تهران، رشته هاي بدون كنكور، شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 97، 98،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۶:۱۷ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

پذيرش دانشگاه هنر پارس تهران

پذيرش دانشگاه هنر پارس تهران 

دانشگاه هنر پارس تهران

شرايط پذيرش دانشگاه هنر پارس تهران؟

مشاوره انتخاب رشته بدون كنكور پذيرش دانشگاه هنر پارس تهران؟

زمان ثبت نام پذيرش دانشگاه هنر پارس تهران؟

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه هنر پارس تهران؟

آدرس دانشگاه هنر پارس تهران؟

و …

پذيرش دانشگاه هنر پارس تهران

دانشگاه هنر پارس تهران با حضور اساتيد برجسته و حوزه ي فعايت گسترده در زمينه هنر ، معماري و شهرسازي از بهترين ومهمترين دانشگاه هاي معماري و هنر در ايران مي باشد. دانشگاه هنر پارس تهران با حضور گرم چهره ماندگار معماري و راه و شهرسازي كشور(استاد محمود گلابچي) تأسيس و هم اكنون رياست اين دانشگاه را مديريت مي كند. دانشگاه هنر پارس تهران صرفا با شرط سوابق تحصيلي در مقاطع مختلف تحصيلي دانشجو مي پذيرد. داوطلبان متقاضي مي توانند جهت تكميل اطلاعات خود درباره اين دانشگاه با مشاوران درخت دانش با شماره 9099072943 تماس بگيرند.

اهداف دانشگاه هنر پارس تهران

شناسايي معماري قديمي ايران و فنون كاربردي در آن در دوره هاي متفاوت تاريخ گذشته اين كشور و همچنين شناخت و تحقيق درباره ارزشهاي پايدار معماري ايراني، ارائه و استفاده از روش هاي نوين هنر ايراني، تحقيق و يادگيري فنون هنر و معماري كشورهاي ديگر و از همه مهمتر تثبيت محوريت هنرو معماري ايران در سطح بين المللي و آموزش و تقويت سطح علمي و مهارت افزايي دانشجويان اين دانشگاه از مهمترين اهداف دانشگاه هنر پارس مي باشد.

شرايط پذيرش در مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه هنرپارس تهران

در مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه هنر تهران به شرط سوابق تحصيلي و ارائه معدل كتبي اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد.
شرايط ثبت نام در دانشگاه هنر پارس تهران در مقطع كارشناسي ارشد:

دانشجويان متقاضي نهايتا تا تاريخ 31/6/96 بايد فارغ التحصيل شوند و گرنه از ثبت نام كان لم يكن تلقي خواهد شد.
نهايتا تا 8 نيمسال تحصيلي بايد واحدهاي درسي خود را بگذرانند.
بعد از گذراندن 7 نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل 115 واحد درسي و بعد از 6 نيمسال تحصيلي حداقل 110 واحد و يا در واقع تا پايان ترم 6 تحصيلي با گذراندن سه چهارم واحدهاي درسي خود جزو ده درصد دانشجوي برتر و هم دوره و وردي هم ترم و سال خود باشد. بلافاصله بعد از دانش آموختگي در همان سال تحصيلي و فقط فقط براي يك بار مي تواند پذيرش شود.

مدارك لازم براي ثبت نام در بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه هنر پارس

تكميل فرم درخواست پذيرش
ارائه معرفي نامه متقاضي با تاييد معاون آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي
ارائه ريز نمرات دوره كارشناسي
تصوير كارت ملي و شناسنامه از تمامي صفحات
دو قطعه عكس سه در چهار كه در سال جاري تهيه كرده باشيد.
براي مراجعه حضوري جهت تكميل و ارائه مدارك بايد به تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان دوم، انصاريه، پلاك 18 مراجعه فرماييد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه هنر پارس

نقشه كشي معماري، گرافيك، ساخت طلا و جواهر، هنرهاي تجسمي نققاشي، عمران كارهاي عمومي ساختمان

رشته هاي مقطع كارشناسي دانشگاه پارس تهران

مهندسي معماري، مهندسي عمران، طراحي صنعتي، معماري داخلي، مهندسي شهرسازي، باستان شناسي، مهندسي صنايع، مرمت ابنيه تاريخي، سينما-كارگرداني، مديريت پروژه، هنرهاي اسلامي، نقاشي، طراحي صنعتي، ارتباط تصويري، طراحي لباس، مهندسي عمران

رشته هاي مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشگاه هنر پارس تهران

مهندسي معماري، علمي كاربردي طراحي پوشاك، مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست، علمي كاربردي مرمت و احياء بناهاي تاريخي، علمي كاربردي گرافيك- تصوير سازي، علمي كاربردي ارتباط تصويري، آموزش هنرهاي تجسمي، مهندسي اجرايي عمران، مهندسي شهرسازي

رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پارس تهران

كارشناسي ارشد معماري، كارشناسي ارشد فناوري معماري- بايونيك، كارشناسي ارشد انرژي معماري، كارشناسي ارشد مديريت ساخته ها، كارشناسي ارشد طراحي صنعتي، كارشناسي ارشد طراحي شهري، كارشناسي ارشد مديريت شهري، كارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس، كارشناسي ارشد مرمت و احياء بناهاي تاريخي، كارشناسي ارشد ارتباط تصويري، كارشناسي ارشد مهندسي عمران، مهندسي و مديريت ساخت، كارشناسي ارشد مديريت پروژه، كارشناسي ارشد معماري داخلي، كارشناسي ارشد فناوري معماري ديجيتال.

براي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه سوره مي توانيد بر روي لينك زير كليك نماييد.

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه سوره 

مشاوره تحصيلي درخت دانش

مشاوران درخت دانش از طريق شماره 9099072943 بدون كدگيري با تلفن ثابت آماده پاسخگويي و مشاوره رايگان به دوستداران هنر و هنردوستان علاقه مند به ادامه تحصيل در دانشگاه هنر مي باشند. در صورت تمايل به دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد از مشاوران مجرب درخت دانش راهنمايي هاي لازم را دريافت و شروع به تحصيل در دانشگاه هنر نماييد.

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
اينستاگرامسامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش

 


برچسب: پذيرش دانشگاه پارس هنر تهران، دانشگاه هنر پارس تهران، شرايط پذيرش دانشگاه هنر پارس تهران، مشاوره انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه هنر پارس تهر، آدرس دانشگاه هنر پارس تهران،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۳:۱۹ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97؟

ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد آمل ؟

مشاوره انتخاب رشته بدون كنكور مهرماه 97 دانشگاه آزاد؟

انتخاب رشته كنكور سراسري كنكور 97؟

اعلام نتايج بدون كنكور دانشگاه آزاد 97 ؟

و …

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97

دانشگاه آزاد مازندران در قالب انتخاب رشته بدون كنكور براي مهرماه 97 و بهمن ماه 97 دانشجو پذيرش مي كند، با توجه به اينكه پذيرش در اين رشته ها براساس سوابق تحصيلي انجام خواهد شد پيشنهاد مي كنيم براساس معدل پذيرش رشته هاي كه از نظر بازار كار و توانايي و علائق شما سازگار مي باشد انتخاب رشته نماييد.

مشاوران تحصيلي در انتخاب رشته بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 در مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته سراسر كشور همراه شما خواهند بود. براي انتخاب رشته خود مي توانيد با شماره 9099072943 بدون نياز به گرفتن كد در تمام نقاط كشور ارتباط باشيد.

دانشگاه آزاد مازندران نيز مانند ديگر شهرهاي ايران(بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97) در دو ترم مهر و بهمن به صورت بدون كنكور با شرط سوابق تحصيلي با تقريبا بيش از 95 درصد از تنوع رشته هاي دانشگاه آزاد در 16 واحد و مركز دانشگاه آزاد دانشجو مي پذيرد.

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 واحد آمل:

1-آموزش زبان انگليسي 2-حسابداري 3- تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني4- تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي5- مهندسي فناوري صنايع  شيميايي6- مهندسي فناوري عمران- نقشه برداري7- مهندسي فناوري مكانيك خودرو8- مهندسي فناوري مكانيك تأسيسات حرارتي و برودتي9- مهندسي فناوري ساخت و توليد ماشين ابزار10- مهندسي فناوري ساخت و توليد 11- مهندسي فناوري ذوب فلزات12- مهندسي فناوري ساخت و توليد-قالبسازي 13- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر14- مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي15- ارتباط تصويري16- معماري17- مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران واحد آيت اله آملي

مترجمي زبان انگليسي2- فلسفه و حكمت اسلامي3- روزنامه نگاري4- روانشناسي5- حقوق6- علوم سياسي7- مديريت صنعتي8- حسابداري9- علوم ورزشي10- رياضيات و كاربردها11- فيزيك12- شيمي كاربردي13- شيمي محض14- ميكروبيولوژي15- زيست شناسي سلولي و مولكولي16- مهندسي برق17- مهندسي شيمي18- مهندسي صنايع19 مهندسي عمران20- مهندسي مكانيك21- مهندسي كامپيوتر22- مهندسي توليد و ژنتيك گياهي23- علوم و مهندسي صنايع غذايي24- علوم و مهندسي جنگل25- ارتباط تصويري26- مهندسي معماري27 عكاسي

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران واحد بابل:

كارشناسي حرفه اي بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي2- علوم آزمايشگاهي دامپزشكي3- آموزش زبان انگليسي4- آموزش ديني و عربي5- آموزش و پرورش ابتدايي6- مديريت بازرگاني7- حسابداري8- تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني9- تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي10- آموزش راهنمايي و مشاوره11- كارشناسي حرفه اي علوم كتابداري و اطلاع رساني12- آموزش رياضي13- آموزش علوم تجربي14- آمار15- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر16- مهندسي توليدات دامي17- تكثير و پرورش آبزيان18- معماري19 مهندسي اجرايي عمران

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 واحد بابل

1- زبان و ادبيات فارسي2- زبان و ادبيات عربي3- مترجمي زبان عربي4- فلسفه و حكمت اسلامي5- اديان و عرفان6- فقه و مباني حقوق اسلامي7- تاريخ و تمدن ملل اسلامي8- جامعه شناسي9- علوم تربيتي10 روانشناسي11- حقوق12- اقتصاد13- اقتصاد14- مديريت بازرگاني15- مديريت صنعتي16- علم اطلاعات و دانش شناسي17- شيمي كاربردي18- زيست شناسي دريا19- زيست فناوري20- زيست شناسي سلولي و مولكولي21- مهندسي عمران22- مهندسي علوم دامي23- علوم و مهندسي شيلات24- زبان و ادبيات فارسي25- روانشناسي26- حقوق27- مديريت دولتي28- مديريت فرهنگي هنري29- مهندسي برق30- مهندسي عمران31- مهندسي مكانيك32- مهندسي كامپيوتر33- مهندسي معماري

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران واحد بهشهر:

1- مهندسي فناوري شبكه هاي انتقال  برق  2- مهندسي تكنولوژي برق-قدرت3- مهندسي فناوري مكانيك خودرو4- مهندسي فناوري مكانيك تأسيسات حرارتي و برودتي5-مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر6-معماري7- مهندسي اجرايي عمران

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران مركز گلوگاه:

مهندسي تكنولوژي برق قدرت2- مهندسي فناوري اطلاعات-رسانه 3- مهندسي فناوري مكانيك خودرو

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران مركز گلوگاه

1- فقه و حقوق اسلامي

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران واحد تنكابن:

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي2- آموزش زبان انگليسي3- آموزش و پرورش ابتدايي4- حسابداري5- تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني6- كارشناسي حرفه اي علوم كتابداري و اطلاع رساني7- مهندسي تكنولوژي برق قدرت8- مهندسي فناوري صنايع شيميايي9- ايمني صنعتي و محيط كار10 مهندسي فناوري عمران- نقشه برداري11- نرم افزار كامپيوتر12- مهندسي تكنولوژي توليدات گياهي13- مهندسي تكنولوژي توليدات دامي-تكثير و پرورش آبزيان14- مهندسي منابع طبيعي شيلات15- مهندسي تكنولوژي محيط زيست16- مهندسي تكنولوژي جنگلداري17- توليد و بهره برداري از گياهان دارويي18- كارشناس حرفه اي گرافيك-تصويرسازي19-معماري20 مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران واحد تنكابن

1- مترجمي زبان انگليسي2- فقه و حقوق اسلامي3- علوم تربيتي4- مطالعات خانواده5- روانشناسي6- حقوق7- تاريخ8- مديريت بازرگاني9- حسابداري10 علوم ورزشي11- مشاوره12- علم اطلاعات و دانش شناسي13- شيمي كاربردي14- شيمي محض15- زمين شناسي16- زيست شناسي دريا17- زيست فناوري18- زيست شناسي سلولي و مولكولي19- زيست شناسي گياهي20- زيست شناسي جانوري21- اقيانوس شناسي22- علوم مهندسي23- مهندسي پزشكي24- مهندسي برق25- مهندسي صنايع26- مهندسي عمران27- مهندسي مواد و متالورژي28- علوم مهندسي صنايع غذايي29- علوم مهندسي شيلات30- علوم و مهندسي محيط زيست31- طراحي صنعتي32- ارتباط تصويري33- تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي34- بازيگري35- طراحي صحنه36- ادبيات نمايشي37- نمايش عروسكي38- كارگرداني

جدول تاثير سوابق تحصيلي بدون كنكور دانشگاه آزاد مهر 97

در اين روش پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي ( معدل ) داوطلبان واجد شرايط ملاك ومبناي پذيرش قرار ميگيرد و اسامي پذيرفته شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعلام ميگردد. هر داوطلب براساس معدل كتبي ديپلم به اولين كد رشته/محل انتخابي كه از نظرعلمي برتري دارد در مقايسه با ساير داوطلبيني كه شرايط(بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97) مشابه وي را دارند در صورت وجود ظرفيت معرفي ميشوند.

از آنجا كه پذيرش داوطلبان صرفاً براساس سوابق تحصيلي معدل ديپلم و پيش دانشگاهي صورت ميپذيرد و نظر به اين كه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي،تجربي، انساني و …) متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن ميشود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذيل معطوف ميدارد.(ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 97)

گروه آزماشي رياضي فيزيك علوم تجربي ادبيات و علوم انساني علوم و معارف اسلامي ساير عناوين ديپلم
علوم رياضي و فني 100 74.4 31.4 31.4 31.4
علوم تجربي 80.9 100 31.4 31.4 31.4
علوم انساني 41.2 41.2 100 100 41.2
هنر 100 100 69.8 69.8 69.8
زبان هاي خارجه 100 100 100 100 100

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مهر ماه 97

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد نيمسال اول مهر 97 در دو مقطع انجام خواهد گرفت.

 • كارشناسي پيوسته
 • كارشناسي ناپيوسته

منظور از ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد همان ثبت نام بدون كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه ازاد مي باشد.ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد هيچ محدوديتي از نظر رشته هاي دوره كارداني ندارد و متقاضيان مي توانند تنها با داشتن يك مدرك كارداني بدون توجه به اينكه در چه رشته اي باشد ، در ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد شركت نمايند.

 رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران واحد جويبار:

آموزش زبان انگليسي2- مديريت بازرگاني3- حسابداري4- مهندسي فناوري شبكه هاي انتقال و توزيع6- مهندسي فناوري مخابرات-سوييچ7- مهندسي تكنولوژي برق قدرت8- مهندسي تكنولوژي كنترل- ساخت و توليد9- مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات(آي سي تي) مديريت آي سي تي10- مهندسي تكنولوژي منابع شيميايي11- مهندسي فناوري نقشه برداري12- مهندسي فناوري مكانيك خودرو13- مهندسي فناوري ساخت و توليد- ماشين ابزار14-مهندسي فناوري ساخت و توليد- قالبسازي15- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر16- مهندسي ماشين هاي كشاورزي17 مهندسي توليدات گياهي18- مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي19 مهندسي منابع طبيعي شيلات20- توليد و بهره برداري ازگياهان دارويي21- معماري22 مهندسي اجرايي عمران

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 واحد جويبار

1- حقوق2- حسابداري3- شيمي كاربردي4- زيست فناوري5- مهندسي برق6- مهندسي شيمي7- مهندسي عمران8- مهندسي كامپيوتر9- مهندسي توليد و ژنتيك گياهي10 مهندسي مكانيك بيوسيستم11- طراحي صنعتي12- مهندسي معماري

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 واحد چالوس

كارشناس حرفه اي بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي2- علوم آزمايشگاهي-دامپزشكي3- آموزش زبان انگليسي4- آموزش ديني و عربي5- آموزش و پرورش ابتدايي6- حسابداري7- تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي8- آموزش رياضي9- آموزش علوم تجربي10- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر11- مهندسي توليدات گياهي12- مهندسي توليدات دامي13- مهندسي فناوري صنايع غذايي گوشت و فراورده هاي گوشتي15- مهندسي تكنولوژي صنايع چوب16- مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري17- معماري18 مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران واحد چالوس

1-         زبان و ادبيات فارسي2- زبان و ادبيات عربي3- زبان شناسي4- علوم قرآن و حديث5- فقه و مباني حقوق اسلامي6- علوم تربيتي7- روانشناسي8- حقوق9- علوم سياسي10 اقتصاد11- مديريت دولتي12- حسابداري13- علوم ورزشي14- جغرافيا15- رياضيات و كاربردها16- فيزيك17- زمين شناسي18- آمار19- مهندسي عمران20 مهندسي علوم دامي21- مهندسي توليد و ژنتيك گياهي22- گياه پزشكي23- مهندسي فضاي سبز24- مهندسي صنايع چوب و فراورده هاي سلولزي25- علوم و مهندسي جنگل26- باستان شناسي27- مهندسي معماري

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران واحد رامسر:

حسابداري2- مهندسي فناوري مكانيك ماشين ابزار3- مهندسي فناوري شبكه هاي انتقال برق4- مهندسي تكنولوژي برق-قدرت5- مهندسي فناوري عمران- نقشه برداري6- مهندسي فناوري طراحي و نقشه كشي صنعتي7- مهندسي فناوري مكانيك خودرو8- مهندسي فناوري مكانيك تاسيسات حرارتي و برودتي9- مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد- ماشين ابزار10- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر11- كارشناسي حرفه اي گرافيك تصويرسازي12- معماري13- مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران واحد رامسر

1- مديريت بازرگاني2- حسابداري3- مهندسي پزشكي4- مهندسي برق5- مهندسي نقشه كشي6- مهندسي عمران7- مهندسي ورزش8- مهندسي مكانيك9- مهندسي كامپيوتر10- مهندسي هوافضا11- مهندسي معماري12- مهندسي شهرسازي13- معماري داخلي14- سينما- كارگرداني15- عكاسي16- ادبيات نماشي

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران واحد ساري:

آموزش زبان انگليسي2- آموزش ديني و عربي3- آموزش و پرورش ابتدايي4- حسابداري5- تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريز تربيت بدني6- تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي7- آموزش راهنمايي و مشاوره8- آموزش رياضي9- آموزش علوم تجربي10 – مهندسي تكنولوژي برق- شبكه هاي انتقال برق 11- مهندسي تكنولوزي برق قدرت 12- مهندسي فناوري مكانيك خودرو13- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر14-ارتباط تصويري15-كارشناسي حرفه اي  گرافيك16- تصويرسازي-17- معماري18- مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران واحد ساري

1- زبان و ادبيات فارسي2- زبان و ادبيات انگليسي3- علوم قرآن و حديث4- فقه و مباني حقوق اسلامي5- علوم تربيتي6- روانشناسي7- علوم قضايي8- تاريخ9- مديريت فرهنگي هنري10- علوم ورزشي11- مشاوره12- رياضيات و كاربردها13- فيزيك14- زمين شناسي15- زيست شناسي سلولي و مولكولي16- مهندسي برق17- مهندسي مكانيك18- علوم كامپيوتر19- مهندسي كامپيوتر20- ترويج و آموزش كشاورزي پايدار21- مهندسي صنايع چوب و فراورده هاي سلولزي22- مهندسي معماري

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران واحد سوادكوه:

كارشناسي حرفه اي بهداشت مواد غذايي با منشا دامي2- آموزش و پرورش ابتدايي3- حسابداري4- مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي5- مهندسي فناوري عمران- نقشه برداري6- مهندسي فناوري استخراج معادن زيرزميني7- مهندسي فناوري مكانيك خودرو8- مهندسي فناوري مكانيك-ماشين ابزار9- تكثير و پرورش ابزيان9- مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي10- مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ- صنايع چوب11- مهندسي منابع طبيعي شيلات12- مهندسي منابع طبيعي محيط زيست13- مهندسي منابع طبيعي جنگلداري14- توليد و بهره برداري از گياهان دارويي15- معماري16 مهندسي اجرايي عمران

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 واحد سوادكوه

1- حقوق2- علوم سياسي3- مديريت دولتي4- سابداري5- گردشگري6- شيمي كاربردي7- زيست شناسي دريا8- مهندسي عمران9- مهندسي معدن10- مهندسي مكانيك11- مهندسي كامپيوتر12- علوم و مهندسي خاك13- علوم و مهندسي صنايع غذايي14- علوم و مهندسي شيلات15- باستان شناسي16- مهندسي معماري

شرايط ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد نيمسال اول 97

شرايط ثبت نام دانشگاه آزاد در مقطع كارشناسي به اين صورت است كه داوطلب بايد حتما داراي مدرك پيش دانشگاهي باشد بنابراين در اين بخش به شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد در مهر ماه 97 مي پردازيم. شرايط ثبت نام بدون كنكور در كارشناسي پيوسته و ناپيوسته متفاوت است. شرط لازم براي داوطلباني كه قصد ثبت نام در رشته هاي بدون كنكور كارشناسي پيوسته را دارند دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي و براي داوطلبان متقاضي ثبت نام در مقطع كارشناسي ناپيوسته، دارا بودن مدرك كارداني ( فوق ديپلم ) مي باشد. داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد لازم است از مدارك مورد نياز ثبت نام نيز آگاه شوند.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوع شرايط ثبت نام بدون كنكور 97 دانشگاه آزاد مي توانيد بر روي لينك زير كليك نماييد.

شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه ازاد 97

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 مركز شيرگاه:

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني2- مهندسي فناوري بهره برداري نيروگاه3- مهندسي فناوري كنترل- ابزار دقيق4- مهندسي تكنولوژي برق- قدرت5- مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات آي سي تي سيستمهاي تحت شبكه6- مهندسي فناوري مكانيك خودرو7- مهندسي فناوري تاسيسات حرارتي و برودتي8- مهندسي فناوري كنترل-ابزار دقيق 9- مهندسي فناوري بهره برداري نيروگاه10- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر11- معماري12- مهندسي فناوري شبكه هاي انتقال برق

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 كارشناسي پيوسته مركز شيرگاه

1-مهندسي برق2- مهندسي معماري

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران واحد قائمشهر:

آموزش زبان انگليسي 2- آموزش ديني و عربي 3- آموزش و پرورش ابتدايي4- مديريت بازرگاني5- مديريت دولتي6- حسابداري6- تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي7- اموزش رياضي8- آموزش علوم تجربي9مهندسي تكنولوژي برق- قدرت10-مهندسي فناوري معدن11- مهندسي فناوري مكانيك خودرو12- مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي13- ر ساخت و توليد ماشين ابزار14- مهندسي تكنولوژي سخت افزار رايانه14- مهندسي آبياري15- مهندسي ماشين هاي كشاورزي16- مهندسي توليدات گياهي17- مهندسي توليدات دامي18- تكثير و پرورش آبزيان19-مهندسي منابع طبيعي شيلات20- مهندسي منابع طبيعي محيط زيست21- مهندسي منابع طبيعي مراتع و آبخيزداري22- طراحي و تكنولوزي دوخت23- معماري24- مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران واحد قائم شهر

1- زبان و ادبيات فارسي2- زبان و ادبيات انگليسي3- مترجمي زبان انگليسي4- زبان شناسي5- علوم تربيتي6- مطالعات خانواده7- روانشناسي8- اقتصاد9- مديريت بازرگاني10- مديريت بيمه12- مديريت دولتي13- مديريت امور بانكي14- حسابداري15- مديريت امور گمركي16- علوم ورزشي17- علوم ورزشي18- گردشگري19- رياضيات و كاربردها20 شيمي كاربردي21- شيمي محض22- زمين شناسي23- ميكروبيولوژي24- زيست شناسي سلولي و مولكولي25- مهندسي پزشكي26- مهندسي برق27- مهندسي شيمي28- مهندسي پليمر29- مهندسي نقشه كشي30- مهندسي عمران31- مهندسي معدن32- مهندسي مكانيك33- مهندسي نساجي34- مهندسي كامپيوتر35- مهندسي علوم دامي36- مهندسي توليد و ژنتيك گياهي37- مهندسي طبيعت38- گياه پزشكي39- اقتصاد كشاورزي40- مهندسي فضاي سبز41- علوم و مهندسي آب42- علوم و مهندسي شيلات43- علوم و مهندسي محيط زيست44- طراحي پارچه45- طراحي لباس46- ادبيات نمايشي

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 واحد نكا:

آموزش زبان انگليسي2- آموزش و پرورش ابتدايي3- حسابداري4- تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي5- آموزش رياضي6- مهندسي تكنولوژي الكترونيك7- مهندسي تكنولوژي برق- قدرت8- مهندسي فناوري عمران نقشه برداري9- مهندسي تكنولوژي برق مترو10- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر11- معماري12- مهندسي اجرايي عمران13- مهندسي تكنولوژي برق- شبكه هاي انتقال و توزيع14- مهندسي فناوري ارتباطات آي سي تي ديتا15 مهندسي فناوري كنترل- ابزار دقيق

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران واحد نكا

1- مترجمي زبان انگليسي2- فقه و حقوق اسلامي3- علوم تربيتي4- مطالعات خانواده5- روانشناسي6- حسابداري7- مديريت فرهنگي هنري8- فيزيك مهندسي9- مهندسي برق10- مهندسي عمران11- مهندسي كامپيوتر12- مهندسي معماري

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 واحد نور:

حسابداري2- آموزش رياضي3- مهندسي تكنولوژي برق- قدرت5- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر6- مهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذايي7- مهندسي منابع طبيعي- مراتع و آبخيزداري8- معماري9- مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور دانشگاه آزاد اسلامي كارشناسي پيوسته استان مازندران واحد نور

تاريخ2- حسابداري3- علوم ورزشي4- جغرافيا5- رياضيات و كاربردها6- فيزيك7- فيزيك مهندسي8- مهندسي پزشكي9- مهندسي برق10- مهندسي نفت11- مهندسي صنايع12- مهندسي عمران13- مهندسي مكانيك14- مهندسي كامپيوتر15- مهندسي طبيعت16- علوم و مهندسي صنايع غذايي17- مهندسي معماري18- مهندسي شهرسازي

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 مركز محمودآباد:

مديريت بازرگاني2- حسابداري3- تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني4- مهندسي فناوري كنترل ابزار دقيق5- مهندسي تكنولوژي برق- قدرت6- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر7-تكنولوژي فناوري اطلاعات رسانه8– معماري9- مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 مركز محمودآباد

حسابداري2- مهندسي برق3- مهندسي عمران4- مهندسي معماري

رشته هاي ارائه شده در كارشناسي ناپيوسته مازندران مركز نوشهر:

حسابداري2- مهندسي فناوري كنترل ابزار دقيق3- مهندسي تكنولوژي برق- قدرت4- ايمني صنعتي و محيط كار6- مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو7- مهندسي فناوري مكانيك خودرو- تاسيسات حرارتي و برودتي8- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر9- معماري10 مهندسي اجرايي عمران

بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران 97 واحد نوشهر

1- حقوق2- حسابداري3- مديريت امور گمركي4- مهندسي عمران5- مهندسي معماري

راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور درخت دانش

براي اطلاعات بيشتر در باب موضوعات بدون كنكور رشته هاي بدون كنكور 97، نحوه ثبت نام و شرايط بدون آزمون 97، انتخاب رشته و ثبت نام بدون كنكور97 مي توانيد با شماره 9099072943 بدون كدگيري ازطريق تلفن ثابت با مشاوران مجرب و با تجربه درخت دانش تماس گرفته وآينده تحصيلي وشغلي خود را با راهنمايي هاي مشاوران درخت دانش هموار سازيد.

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
اينستاگرام مشاوره تحصيلي درخت دانش

 


برچسب: بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد مازندران، بدون كنكور كارشناسي پيوسته دانشگاه آزاد مازندران 97، بدون كنكور كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد مازندران مهر 97، رشته هاي بدون كنكور كارشناسي دانشگاه ازاد مازندران، مشاوره انتخاب رشته بدون كنكور، مشاوره انتخاب رشته 97، انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، انتخاب رشته بدون كنكور 97،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۳:۵۹ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز

ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز

سوال مهم: با چه رتبه اي چه رشته اي؟

رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي؟

رشته هاي تجربي به ترتيب اولويت كدامند؟

با چه رتبه اي ميشه داروسازي قبول شد؟

تخمين رشته قبولي با رتبه كسب شده داوطلب؟

با رتبه 10000 تجربي كجا قبول ميشم؟

با رتبه 20000 تجربي كجا قبول ميشم؟

ليست رشته هاي رياضي با رتبه مورد نياز؟

و … ؟؟

اين سوالات مهمترين سوالاتي است كه داوطلبان در مورد ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز با مشاوره تحصيلي درخت دانش تماس ميگيرند، ما در اين مقاله سعي بر اين داريم به پاسخ اكثر سوالات داوطلبين كنكور 97 بپردازيم.

با چه رتبه اي چه رشته اي؟

براي پاسخ به اين سوال مهم كه با جه رتبه اي چه رشته اي قبول ميشم فاكتورهاي مهمي تاثير گذار هستند كه به همه ي آنها مي پردازيم.

امسال نحوه پذيرش داوطلبين و همچنين ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز با سال هاي گذشته متفاوت است به نحوي كه سهميه مناطق(ناحيه،قطبي،كشوري) و رتبه زيرگروه مي تواند نقش اساسي را در انتخاب رشته كنكور ايفا كند.

ظرفيت پذيرش رشته ها هر سال متفاوت است و سازمان سنجش هر سال ظرفيت رشته هاي خود را براي دوره هاي روزانه، شبانه، پرديس خودگردان، تعهدي و .. مشخص ميكند، براي اطلاع از ظرفيت هاي امسال 1397 در مقايسه با سال 96 مي توانيد بر روي لينك زير كليك نماييد و ظرفيت رشته ها را با هم مقايسه نماييد:

ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي 97

امسال با بالا و پايين شدن رتبه هاي كشوري و اختلاف در رتبه هاي سهميه شاهد اين موضوع هستين كه انتخاب رشته ها از اهميت بالايي برخوردار هستند، دليل اين اختلاف رتبه ها وجود سهميه هاي 5 درصو و 25 درصد بود.

براي انتخاب رشته تخصصي كنكور سراسري و بدون كنكور دانشگاه آزاد مهر 97 و مشاوره با جه رتبه اي چه رشته اي مي توانيد به راحتي با شماره گيري 9099072943 (از طريق تلفن ثابت و بدون گرفتن كد) تماس حاصل نماييد.

توجه: جهت رزرو وقت مشاوره حضوري انتخاب رشته بدون كنكور 97 و كنكور سراسري 97 مي توانيد از طريق شماره تلگرام 09033806196 پي ام ارسال كرده و وقت رزرو نماييد.

براي اطلاع از نحوه و شرايط و رشته هاي جديد بدون كنكور 97، ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون 97 بر روي لينك زير كليك نماييد:

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور مهر 97

رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي؟

امسال براي سال 97، تعداد 50 رشته از گروه علوم انساني وارد گروه علوم تجربي شده است، بدين معني كه مثل رشته هاي شناور مي شود در دفترچه كنكور علوم تجربي كنكور اين رشته را انتخاب كرده و در فرم انتخاب رشته كنكور سراسري درج نماييم.

رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي، چون اولين بار است كه اين رشته وارد ليست رشته هاي كنكور سراسري 97 شده است هيچ نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري نيز اطلاعات اين رشته را ندارد، ولي مشاوران ما با توجه به اظلاعاتي كه از سازمان سنجش دريافت كرده اند ميتوان رتبه هاي زير 25 هزار كنكور تجربي شانس خود را براي قبولي در رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي امتحان كنند.

براي اطلاعات بيشتر در زمينه رتبه لازم براي روانشناسي در كنكور تجربي و همچنين ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز ميتوانيد با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشيد.

رشته هاي تجربي به ترتيب اولويت

رشته هاي تجربي به ترتيب اواويت ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:

رشته هاي پزشكي

رشته هاي پزشكي به ترتيب اولويت: رشته پزشكي، رشته دندانپزشكي، رشته داروسازي، رشته دامپزشكي

رشته هاي پيراپزشكي

رشته هاي پيراپزشكي به ترتيب اولويت: پرستاري، مامايي، اتاق عمل، هوشبري و …

رشته هاي غير پزشكي

رشته هاي پيراپزشكي به ترتيب اولويت: اقتصاد، حسابداري، روانشناسي، مديريت بازرگاني، شيمي و …

سوال مهم كه براي داوطلباني كه شرايط لازم براي ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز ندارند و يا به هر نحوي نتوانسته اند حداقل رتبه لازم براي قبولي در رشته هاي تجربي كسب نكرده اند اين است كه:

آيا بدون آزمون مي شود وارد رشته هاي پرطرفدار تجربي شد؟

جواب اين سوال اين است بله ميتوانيم، براي انتخاب رشته بدون كنكور رشته هاي تجربي 97-98 تنها معدل كتبي ديپلم كه همان سوابق تحصيلي است مهم است و رتبه داوطلب در كنكور سراسري اصلا ملاك پذيرش داوطلب نمي باشد.

براي اطلاع از رشته هاي بدون كنكور گروه تجربي 97-98 بر روي لينك زير كليك نماييد:

رشته هاي بدون كنكور تجربي مهر ماه 97

مشاوره تخمين رشته قبولي با رتبه

براي مشاوره تخمين رشته قبولي با رتبه اكتسابي داوطلب در هر زيرگروه و همچنين جواب دقيق سوالات با چه رتبه اي ميشه داروسازي قبول شد، با رتبه 10000 تجربي كجا قبول ميشم، با رتبه 20000 تجربي كجا قبول ميشم مي توانيد از طريق تلفن ثابت و بدون گرفتن پيش شماره با شماره 9099072943 تماس حاصل نماييد.

براي عضويت در كانال اطلاع رساني كنكوري ها و ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 97 درخت دانش بر روي لينك زير كليك نماييد:

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

 


برچسب: ليست رشته هاي تجربي با رتبه مورد نياز، با چه رتبه اي چه رشته اي، روانشناسي در كنكور تجربي، رشته هاي تجربي به ترتيب اولويت،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۰:۱۲ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 

انتخاب رشته كنكور سراسري دانشگاه آزاد 97؟

دانلود دفترچه انتخاب رشته كنكور آزاد 97؟

مشاهده و ليست رشته هاي انتخاب رشته كنكور 97؟

زمان انتخاب رشته آزمون سراسري آزاد 97؟

مشاوره انتخاب رشته كنكور دانشگاه ازاد 97؟

و …

شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

ثبت نام كنكور 97 و اجراي آزمون همزمان براي دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد انجام گرفت و داوطلبان كنكور در هفته گذشته نتايج آزمون سرنوشت ساز خود را دريافت نمودند. اما با هم بودن در انتخاب رشته براي دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد بي معني خواهد بود و دفترچه دانشگاه آزاد جدا از دفترچه دانشگاه سراسري منتشر شده و در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

به دليل محدوديت در تعداد انتخاب هاي داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد(شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97) كه نهايتا تا 20 انتخاب مجاز خواهند بود، تمركز و كسب اطلاعات بيشتر و انتخابي صحيح براي 20 كد رشته محل مورد علاقه هر فرد كه با تراز كسب شده او متناسب باشد تقريبا كار را براي داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد سخت تر نموده و اين داوطلبان در انتخاب هاي خود حساسيت بيشتري داشته و به همين جهت اطلاع داشتن درباره تمامي زوايا و شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، ظرفيت رشته ها، تراز قبولي رشته هاي دانشگاه آزاد امري ضروري خواهد بود.

در اين راستا مشاوران مجرب و با تجربه درخت دانش تلاش نموده تا با توضيحات كامل درباره انتخاب رشته و در نظر گرفتن تمامي جنبه ها داوطلبان را در انتخاب هاي خود ياري نمايند.

تاثير تراز نمره و رتبه كشوري در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

در انتخاب رشته دانشگاه آزاد شرايط خاصي وجود ندارد زيرا كه تنها موضوعي كه مي تواند در انتخاب رشته دانشگاه آزاد تأثير گزار باشد تراز و رتبه كشوري كسب شده با سهميه ايثارگران، خانواده شهدا و بسيجي فعال مي باشد. به اين دليل كه رتبه در سهميه براي انتخاب رشته دانشگاه آزاد لحاظ نمي شود و رقابتي با تقسيم بندي منطقه و سهميه بومي گزيني وجود ندارد.

سهميه هاي اعمال شده در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

براي موفقيت در استفاده از سهميه ايثارگران در كد رشته محل انتخابي(شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97) با وجود ظرفيت خالي در آن كد رشته محل بايد داوطلب 70 درصد تراز آخرين نفر قبولي در سهميه عادي متقاضي آن كد رشته محل را كسب نموده باشد.

منظور از سهميه ايثارگران هم منظور ايثارگران با سهميه 25 درصد وهم ايثارگران با سهميه 5 درصد مي باشد.و ظرفيت پذيرش اين دو سهميه تفاوت بين ايثارگران 25 درصدي با 5 درصدي است.

سهميه ديگر انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 سهميه بسيجي فعال مي باشد. داشتن اين سهميه نيز امتياز خوبي براي داوطلبان انتخاب رشته دانشگاه آزاد خواهد بود زيرا كه با كسب 95 درصد تراز آخرين نفر قبولي در رشته هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي داوطلب سهميه عادي در صورت وجود ظرفيت خالي در كد رشته مورد نظر پذيرش مي شوند.

در رشته هاي غير از سه رشته ذكر شده در بالابا كسب 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي در سهميه عادي پذيرش مي شوند. لازم به ذكر است هر داوطلب فقط از سهميه 25 درصدي(شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97) يا فقط از سهميه 5 درصدي و يا فقط از سهميه بسيجي فعال مي تواند استفاده نمايد.

زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 با انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 شروع خواهد شد و انتشار اين دفترچه بعد از انتخاب رشته دانشگاه سراسري خواهد بود. البته دانشگاه آزاد رشته محل هاي مورد نظر را در دو گزينه با آزمون و بدون آزمون اعلام مي نمايد.

پس داوطلباني كه كد رشته محل هاي با آزمون دانشگاه آزاد را انتخاب مي كنند، بايد حتما در كنكور شركت نموده باشند. در صورتي كه براي انتخاب كد رشته محل هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد نيازي به شركت در آزمون نبوده و فقط شرط سوابق تحصيلي داراي اهميت است.

بدون كنكور دانشگاه آزاد 97

به غير از رشته هاي پزشكي به صورت بدون كنكور در مقاط كارداني و كارشناسي براي 95 درصد رشته هاي ارائه شده در دانشگاه ازاد ثبت نام بدون كنكور مهياست و داوطلبان هم براي مهر و هم براي بهمن مي توانند ثبت نام نمايند.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوع ثبت نام بدون كنكور مهرماه 97 مي توانيد بر روي لينك زير كليك نماييد.

ثبت نام بدون كنكور نيمسال اول 97

رشته هاي بدون كنكور پزشكي و پيراپزشكي 

مشاوره انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

داوطلبان متقاضي شركت در دانشگاه آزاد 97 مي توانند جهت تكميل اطلاعات درباره انتخاب رشته اي مناسب و صحيح و همچنين اطلاعاتي كامل درباره هر كدرشته محل و بازار كار هر رشته و ظرفيت هر رشته و تناسب انتخاب مورد نظر با ترازخود، ثبت نام بدون كنكور 97، انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد 97 با مشاوران درخت دانش با شماره 9099072943 بدون كدگيري و از طريق تلفن ثابت تماس گرفته و راهنمايي هاي لازم را دريافت نمايند

همچنين براي رزرو تايم انتخاب رشته حضوري نيز مي توانيد با همين شماره تماس گرفته و آينده شغلي و تحصيلي خود را تضمين نماييد

در پناه حق موفق و مؤيد باشيد.

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، انتخاب رشته كنكور سراسري دانشگاه آزاد 97،سهميه هاي اعمال شده در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، زمان انتخاتأثير تراز نمره و رتبه كشوري در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۵:۵۵ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ۹۷

دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ۹۷

نحوه ي دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ۹۷؟

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ۹۷ ؟

راهنماي دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور مهر ماه ۹۷؟

انتخاب رشته دانشگاه آزاد بدون كنكور نيمسال اول ۹۷ ؟

در اين مقاله سعي داريم به تمامي سوالاتي كه داوطلبان بدون كنكور در مورد دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ۹۷ از مشاوره تحصيلي درخت دانش داشته اند پاسخ دهيم.

ابتدا به بخش هاي مختلف دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور بپردازيم.

راهنماي دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ترم مهر ۹۷

دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ۹۷ شامل كلياتي از قبيل سهميه ها و شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي و مقررات وظيفه عمومي بدون كنكور دانشگاه آزاد و شرايط عمومي دانشگاه آزاد بدون كنكور و اختصاصي داوطلبان مقررات و مقدمه و اهداف و تعاريف است.

داوطلباني كه متقاضي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد هستند بايد طبق دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور طبق توضيحات داده شده نسبت به درج مشخصات شناسنامه اي كدملي و نام خانوادگي و ارسال عكس و تعيين دانشگاه مورد نظر وتمامي اطلاعات لازم ديگر دقت و توجه كافي به عمل آورند.

“در انتخاب رشته دانشگاه آزاد بدون كنكور هيچ منعي براي انتخاب رشته وجود ندارد و داوطلبين براي هر انتخاب بايد هزينه ي جداگانه پرداخت كنند”

همچنين دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور داراي قسمت هايي مبني بر مواد امتحاني در كليه گروه هاي آزمايشي كد و نام استان ها و رشته ها آمده است كه بخش هاي بسيار مهمي هستند.

همچنين با مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور مي توانند داوطلبان از نحوه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد درج معدل ديپلم و يا پيش دانشگاهي توضيحات مربوطه را دريافت نموده و به كار گيرند.

داوطلبان با مطالعه دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور مي توانند هم نسبت به تكميل نمودن مدارك ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور اقدام نمايند كه بهتر است پرينت فرم ثبت نام را نيز داشته باشند.

“براي اطلاع از بهترين رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد 97 كليك نماييد”

زمان انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور ۹۷

زمان اعلام و منتشر شدن دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور نيمه دوم مرداد ماه 97 مي باشد.

دانشگاه آزاد هر سال دو بار در مقاطع كارداني پيوسته بدون كنكور و كارداني ناپيوسته بدون كنكور و كارشناسي پيوسته بدون كنكور و كارداني ناپيوسته بدون كنكور اقدام به پذيرش بدون آزمون دانشجو مي كند.

داوطلبان لازم است براي اطلاع از مندرجات دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور و نيز براي آگاهي يافتن از آخرين تغييرات دفترچه 97 از طريق سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي سايت آزمون دفترچه هر يك از مقاطع دوره كارداني پيوسته و كارداني ناپيوسته بدون آزمون 97، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته بدون آزمون 97 را دانلود نمايند.

“براي شرايط بدون كنكور دانشگاه آزاد ترم مهر كليك نماييد”

راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور درخت دانش

براي اطلاعات بيشتر در باب موضوعات بدون كنكور رشته هاي بدون كنكور 97، نحوه ثبت نام و شرايط بدون آزمون 97 مي توانيد با شماره 9099072943 بدون كدگيري ازطريق تلفن ثابت با مشاوران مجرب وبا تجربه درخت دانش تماس گرفته وآينده تحصيلي وشغلي خود را باراهنمايي هاي مشاوران درخت دانش هموار سازيد.


برچسب: دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 97، نحوه دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور 97، راهنماي دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد بدون كنكور مهرماه 97، انتخاب رشته دانشگاه آزاد بدو،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۲:۴۲ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 

زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 ؟

شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد آزمون سراسري 97؟

ليست رشته انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97؟

مشاوره انتخاب رشته دانشگاه آزاد با آزمون 97؟

دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد سراسري 97؟

مشاهده رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد 97؟

و …

زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد بعد از انتخاب رشته دانشگاه سراسري 97 منتشر خواهد شد. داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 97 مي توانند در صورت تمايل به انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 اقدام كنند.
در انتخاب رشته دانشگاه ازاد 97 فقط و فقط 20 كد رشته محل را از بين رشته محل هاي با آزمون دانشگاه آزاد مي توانند انتخاب كنند البته بايد كد رشته محل هاي انتخابي با رشته امتحاني كنكور داوطلب يكي بوده و از بين كد رشته محل هاي همان گروه 20 رشته خود را انتخاب نمايند.

در صورتي كه براي انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد حتي كساني هم كه در كنكور شركت نكرده اند نيز مي توانند شركت كنند و از كد رشته محل هاي هر گروه مي توانند انتخاب كنند. براي انجام انتخاب رشته ابتدا بايد به سايت Azmoon.org مراجعه و با مطالعه دقيق دفترچه دست به انتخاب بزنند.

ملاك پذيرش در آزمون دانشگاه آزاد 97

تنها ملاك انتخاب رشته دانشگاه آزاد موضوع تراز يا رتبه كشوري داوطلبان است در واقع براي انتخاب رشته بايد رشته هاي را كه در اولويت انتخاب قرار مي دهيد از نظر زير گروهي دروضعيت بالاتر و مناسبتري واقع شده باشند. و رتبه در سهميه براي انتخاب رشته دانشگاه آزاد بي تأثبر است.

تاثير سهيمه در انتخاب رشته سراسري دانشگاه آزاد 97

البته سهميه بومي بودن در انتخاب رشته اين دانشگاه بي معني است. در دانشگاه سراسري سهميه مناطق از مهمترين سهميه ها مي باشد اما در دانشگاه آزاد اسلامي سهميه مناطقي وجود نداشته و تنها سهميه لحاظ شده سهميه ايثارگران، خانواده شهيد و بسيجي فعال به شرح زير مي باشد:
سهميه بسيجي فعال(زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97): در سهميه بسيجي فعال رشته ها را به دو گروه تقسيم كرده اند. اول رشته هاي دندانپزشكي، پزشكي و داروسازي كه با 95 درصد تراز آخرين نفر قبولي و رشته هاي ديگر به غير از اين رشته ها را با احتساب 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي محاسبه مي نمايند.

سهميه ايثارگران نيز با دو تقسيم بندي در انتخاب رشته 97 منظور مي شود. سهميه ايثارگران 25 درصد كه در واقع همين رقم از ظرفيت دانشگاه ها را به خود اختصاص داده و سهميه ايثارگران 5 درصد كه با اختصاص دادن 5 درصد از ظرفيت دانشگاه ها به خود، با كسب 70 درصد تراز آخرين نفر قبولي درمقايسه با داوطلب سهميه عادي در صورت وجود ظرفيت خالي محاسبه مي شود.

شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد با آزمون 97

بدون كنكور دانشگاه آزاد 97(زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97)

دانشگاه آزاد اسلامي در 95 درصد رشته هاي ارائه شده اين دانشگاه به غيراز رشته هاي پزشكي به صورت بدون كنكور نيز در دو ترم مهر و بهمن ماه بدون آزمون با شرط سوابق تحصيلي دانشجو مي پذيرد. هر داوطلب با در نظر گرفتن سوابق تحصيلي خود و متناسب بودن با رشته مورد علاقه در حد ظرفيت هر كد رشته محل مي تواند در بدون كنكور شركت نموده و براي ترم مهر يا بهمن شروع به ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد نمايد.

براي ثبت نام انتخاب رشته بدون كنكور 97 مي توانيد بر روي لينك زير كليك نماييد.

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد 97

تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي

تمامي داوطلباني كه در كنكور سراسري شركت نموده و كارنامه برايشان صادر شده است و نيز كساني كه در انتخاب رشته موفق به پذيرش در رشته مورد دلخواه خود نمي شوند مي توانند در تكميل ظرفيت نيز شانس خود را بار ديگر بيازمايند.

تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد با آزمون 97

مشاوره تحصيلي درخت دانش

مشاوران با تجربه درخت دانش با آگاهي كامل از دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد و شناخت از همه رشته ها با شماره 9099072943 بدون كد گيري و با شماره ثابت آماده پاسخگويي به سوالات شما داوطلبان گرامي مي باشند.

انتخاب رشته مي تواند سرنوشت و آينده فرد را تغيير دهد. پس با آگاهي كامل از ظرفيت رشته ها تراز قبولي رشته هاي دانشگاه آزاد و در نظر گرفتن تمامي زواياي انتخاب رشته دست به اقدام بزنيد. به اميد آن كه بهترين سرنوشت را با راهنمايي هاي مشاوران درخت دانش براي خود رقم بزنيد.

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد آزمون سراسي 97، ليست رشته انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، مشاوره انتخاب رشته دانشگاه آزاد با آزمون 97، دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد سراسري 97، مشاهده رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد 97، ملاك پذيرش در دانشگاه آزاد 97، تأثير سهميه در انتخاب رشته سراسري دانشگاه آزاد 97، بدون كنكور دانشگاه آزاد 97، تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد با آزمون 97،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۰۹:۲۲ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي كنكور سراسري 97

 

ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي كنكور سراسري 97

ظرفيت پذيرش رشته پزشكي سال 97 در ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشكي كنكور سراسري 97 مقايسه با سال 96:

سال 96 97
روزانه 3498 356
پرديس 1210 1196
تعهدي 610 568
جمع ظرفيت 1434 1299

ظرفيت پذيرش رشته دندانپزشكي سال 97 در مقايسه با سال 96:

سال 96 97
روزانه 904 814
پرديس 290 261
تعهدي 240 224
جمع ظرفيت 5318 5331

ظرفيت پذيرش رشته داروسازي سال 97 در مقايسه با سال 96:

سال 96 97
روزانه 690 612
پرديس 327 356
تعهدي 146 120
جمع ظرفيت 1163 1088

ظرفيت پذيرش رشته پرستاري سال 97 در مقايسه با سال 96:

سال 96 97
روزانه 4841 4364
پرديس 460 385
تعهدي 369 451
جمع ظرفيت 5670 5200

ظرفيت پذيرش رشته علوم آزمايشگاهي سال 97 در مقايسه با سال 96:

سال 96 97
روزانه 1290 1278
پرديس 108 99
تعهدي 113 46
جمع ظرفيت 1611 1523

ظرفيت پذيرش رشته فيزيوتراپي سال 97 در مقايسه با سال 96:

سال 96 97
روزانه 303 295
پرديس 29 47
تعهدي 29 97
جمع ظرفيت 361 439

ظرفيت پذيرش رشته شنوايي سنجي سال 97 در مقايسه با سال 96:

سال 96 97
روزانه 114 110
پرديس 15 20
تعهدي 1 0
جمع ظرفيت 130 130

ظرفيت پذيرش رشته بينايي سنجي سال 97 در مقايسه با سال 96:

سال 96 97
روزانه 82 82
پرديس 24 20
تعهدي 1 0
جمع ظرفيت 107  103

برچسب: ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي كنكور سراسري 97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۰۵:۱۸ توسط:teletexting@outlook.com موضوع:

شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 

انتخاب رشته كنكور سراسري دانشگاه آزاد 97؟

دانلود دفترچه انتخاب رشته كنكور آزاد 97؟

مشاهده و ليست رشته هاي انتخاب رشته كنكور 97؟

زمان انتخاب رشته آزمون سراسري آزاد 97؟

مشاوره انتخاب رشته كنكور دانشگاه ازاد 97؟

و …

شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

ثبت نام كنكور 97 و اجراي آزمون همزمان براي دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد انجام گرفت و داوطلبان كنكور در هفته گذشته نتايج آزمون سرنوشت ساز خود را دريافت نمودند. اما با هم بودن در انتخاب رشته براي دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد بي معني خواهد بود و دفترچه دانشگاه آزاد جدا از دفترچه دانشگاه سراسري منتشر شده و در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

به دليل محدوديت در تعداد انتخاب هاي داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد(شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97) كه نهايتا تا 20 انتخاب مجاز خواهند بود، تمركز و كسب اطلاعات بيشتر و انتخابي صحيح براي 20 كد رشته محل مورد علاقه هر فرد كه با تراز كسب شده او متناسب باشد تقريبا كار را براي داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد سخت تر نموده و اين داوطلبان در انتخاب هاي خود حساسيت بيشتري داشته و به همين جهت اطلاع داشتن درباره تمامي زوايا و شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، ظرفيت رشته ها، تراز قبولي رشته هاي دانشگاه آزاد امري ضروري خواهد بود.

در اين راستا مشاوران مجرب و با تجربه درخت دانش تلاش نموده تا با توضيحات كامل درباره انتخاب رشته و در نظر گرفتن تمامي جنبه ها داوطلبان را در انتخاب هاي خود ياري نمايند.

تاثير تراز نمره و رتبه كشوري در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

در انتخاب رشته دانشگاه آزاد شرايط خاصي وجود ندارد زيرا كه تنها موضوعي كه مي تواند در انتخاب رشته دانشگاه آزاد تأثير گزار باشد تراز و رتبه كشوري كسب شده با سهميه ايثارگران، خانواده شهدا و بسيجي فعال مي باشد. به اين دليل كه رتبه در سهميه براي انتخاب رشته دانشگاه آزاد لحاظ نمي شود و رقابتي با تقسيم بندي منطقه و سهميه بومي گزيني وجود ندارد.

سهميه هاي اعمال شده در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

براي موفقيت در استفاده از سهميه ايثارگران در كد رشته محل انتخابي(شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97) با وجود ظرفيت خالي در آن كد رشته محل بايد داوطلب 70 درصد تراز آخرين نفر قبولي در سهميه عادي متقاضي آن كد رشته محل را كسب نموده باشد.

منظور از سهميه ايثارگران هم منظور ايثارگران با سهميه 25 درصد وهم ايثارگران با سهميه 5 درصد مي باشد.و ظرفيت پذيرش اين دو سهميه تفاوت بين ايثارگران 25 درصدي با 5 درصدي است.

سهميه ديگر انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 سهميه بسيجي فعال مي باشد. داشتن اين سهميه نيز امتياز خوبي براي داوطلبان انتخاب رشته دانشگاه آزاد خواهد بود زيرا كه با كسب 95 درصد تراز آخرين نفر قبولي در رشته هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي داوطلب سهميه عادي در صورت وجود ظرفيت خالي در كد رشته مورد نظر پذيرش مي شوند.

در رشته هاي غير از سه رشته ذكر شده در بالابا كسب 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي در سهميه عادي پذيرش مي شوند. لازم به ذكر است هر داوطلب فقط از سهميه 25 درصدي(شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97) يا فقط از سهميه 5 درصدي و يا فقط از سهميه بسيجي فعال مي تواند استفاده نمايد.

زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 با انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 شروع خواهد شد و انتشار اين دفترچه بعد از انتخاب رشته دانشگاه سراسري خواهد بود. البته دانشگاه آزاد رشته محل هاي مورد نظر را در دو گزينه با آزمون و بدون آزمون اعلام مي نمايد.

پس داوطلباني كه كد رشته محل هاي با آزمون دانشگاه آزاد را انتخاب مي كنند، بايد حتما در كنكور شركت نموده باشند. در صورتي كه براي انتخاب كد رشته محل هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد نيازي به شركت در آزمون نبوده و فقط شرط سوابق تحصيلي داراي اهميت است.

بدون كنكور دانشگاه آزاد 97

به غير از رشته هاي پزشكي به صورت بدون كنكور در مقاط كارداني و كارشناسي براي 95 درصد رشته هاي ارائه شده در دانشگاه ازاد ثبت نام بدون كنكور مهياست و داوطلبان هم براي مهر و هم براي بهمن مي توانند ثبت نام نمايند.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در باب موضوع ثبت نام بدون كنكور مهرماه 97 مي توانيد بر روي لينك زير كليك نماييد.

ثبت نام بدون كنكور نيمسال اول 97

رشته هاي بدون كنكور پزشكي و پيراپزشكي 

مشاوره انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97

داوطلبان متقاضي شركت در دانشگاه آزاد 97 مي توانند جهت تكميل اطلاعات درباره انتخاب رشته اي مناسب و صحيح و همچنين اطلاعاتي كامل درباره هر كدرشته محل و بازار كار هر رشته و ظرفيت هر رشته و تناسب انتخاب مورد نظر با ترازخود، ثبت نام بدون كنكور 97، انتخاب رشته بدون كنكور دانشگاه آزاد 97 با مشاوران درخت دانش با شماره 9099072943 بدون كدگيري و از طريق تلفن ثابت تماس گرفته و راهنمايي هاي لازم را دريافت نمايند

همچنين براي رزرو تايم انتخاب رشته حضوري نيز مي توانيد با همين شماره تماس گرفته و آينده شغلي و تحصيلي خود را تضمين نماييد

در پناه حق موفق و مؤيد باشيد.

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: شرايط انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، انتخاب رشته كنكور سراسري دانشگاه آزاد 97،سهميه هاي اعمال شده در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97، زمان انتخاتأثير تراز نمره و رتبه كشوري در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۲:۳۷ توسط:teletexting@outlook.com موضوع: